Information and communication infrastructure as an important tool for developing the Three Seas Initiative

CC BY-SA Logo DOI

W literaturze naukowej z zakresu gospodarki regionalnej i polityki gospodarczej w ostatnim czasie często podejmowana jest tematyka tzw. Trójmorza. Najczęściej wskazuje się, że obszar ten obejmuje 12 państw zlokalizowanych między trzema morzami: Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Często wskazuje się na potrzebę zdynamizowania rozwoju tej struktury poprzez rozbudowę infrastruktury Trójmorza, w tym zwłaszcza infrastruktury energetycznej, transportowej i informacyjno-komunikacyjnej. W prezentowanym artykule skoncentrowano uwagę na tej ostatniej. Przeprowadzone rozważania oparte na analizie literatury pozwalają przyjąć, że dla oceny współczesnej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej szczególna rola przypada takim kryteriom jak: stopień pokrycia państw stacjonarnymi sieciami szerokopasmowymi, dysponowanie nowoczesnymi sieciami mobilnymi w standardzie LTE, prędkość ściągania danych w sieciach stacjonarnych i mobilnych. Dla przeprowadzenia, według tych kryteriów, oceny porównawczej infrastruktury informacyjno- komunikacyjnej państw Trójmorza wykorzystano dane prezentowane przez urzędy statystyczne tych państw oraz dane międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych. Dokonana w oparciu o te kryteria ocena infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej państw Trójmorza wskazuje na rozbieżności jakościowe tych infrastruktur, co nie sprzyja dynamizowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego tej struktury. Istotnym zadaniem jest więc doprowadzenie do ograniczenia obserwowanych w badanym obszarze rozbieżności. Zdaniem autorów będzie to przede wszystkim wymagało: – dalszej rozbudowy nowoczesnych telekomunikacyjnych stacjonarnych sieci szerokopasmowych, – dalszego migrowania sieci operatorów telefonii stacjonarnej sieci operatorów telefonii mobilnej w kierunku standardu IP.

 

In the scientific literature in the field of regional economy and economic policy, the subject of the so-called Three Seas is often taken up. It is most often indicated that this area covers 12 countries located between three seas: the Adriatic, the Baltic, and the Black Sea. The need to accelerate the development of this structure is often indicated by expanding the Three Seas Infrastructure, especially energy, transport and information and communication infrastructure. The present article focuses on the latter one.
The considerations based on literature analysis allow us to assume that for the assessment of modern information and communication infrastructure a special role is played by the following criteria: the degree of country coverage with fixed broadband networks, the availability of modern mobile networks in the LTE standard, and the speed of data download in fixed and mobile networks.
To carry out a comparative assessment of the information and communication infrastructure of the Three Seas countries according to these criteria, the authors used the data presented by the statistical offices of these countries and the data of international telecommunications organisations. The assessment of the information and communication infrastructure of the Three Seas countries based on these criteria indicates qualitative discrepancies of these infrastructures, which is not supporting a suitable socio-economic development rate of this structure.
Therefore, an important task is to reduce the discrepancies observed in the studied area.
According to the authors, this will primarily require:
– Further expansion of modern telecommunications fixed broadband networks,
– Further migration of fixed-line operators’ networks of mobile operators’ networks towards
the IP standard.

Tytuł
Information and communication infrastructure as an important tool for developing the Three Seas Initiative
Tytuł
Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna jako ważne narzędzie rozwijania Trójmorza
Twórca
Czaplewski Maciej ORCID 0000-0003-1888-8776
Słowa kluczowe
Three Seas Initiative; telecommunication; information and communication infrastructure
Słowa kluczowe
Trójmorze; telekomunikacja; infrastruktura informacyjno-komunikacyjna
Współtwórca
Nacheva Radka
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sm.2023.36-07
Źródło
Studia Maritima, 2023, vol. 36, [br.s.]
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 lis 2023, 08:56:01
Data mod.10 lis 2023, 08:56:01
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0