Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)

CC BY-SA Logo DOI

Życie i praca prof. Włodzimierza Krysiaka łączyły w sobie dwie drogi: harcerską i akademicką – w obu pełnił różne funkcje. Początkowo aktywnie działał w harcerstwie, gdzie osiągnął wszystkie szczeble. Droga akademicka łączyła się z Uniwersytetem Szczecińskim, na którym od 1986 roku do 2014 roku był związany z Instytutem Pedagogiki. Na uczelni piastował różne funkcje. Angażował się w rozwój Instytutu Pedagogiki, którego był dyrektorem. Jako ceniony nauczyciel akademicki był znawcą szkolnictwa w Rosji w okresie jego transformacji, problematyki młodzieży w zmieniających się społeczeństwach, wychowania do wartości i innych zagadnień, które podejmował w swoich pracach naukowych.

 

The life and work of Professor Włodzimierz Krysiak combined two paths: a scout and an academic one, in which he performed various functions. Initially, he is active in scouting, reaching all the levels. The academic path was connected with the University of Szczecin. Włodzimierz Krysiak was associated with the Institute of Pedagogy of the University of Szczecin from 1986 to 2014. He held various functions at the university. He was the head of the Institute of Pedagogy who got involved in its development. He was also a respected academic teacher. As a scientist, he was an expert in education in Russia during its transformation, youth issues in changing societies and other problems that he undertook in his scientific work.

Tytuł
Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)
Twórca
Magiera Elżbieta ORCID 0000-0003-4209-9240
Słowa kluczowe
profesor Włodzimierz Krysiak; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego; dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego; professor Włodzimierz Krysiak; Institute of Pedagogy; University of Szczecin; head of the Institute of Pedagogy of the University of Szczecin
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/psw.2018.1-01
Źródło
Pedagogika Szkoły Wyższej, 2018, nr 1 (23), s. 9-21
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 mar 2022, 14:12:08
Data mod.26 kwi 2022, 14:14:09
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0