Polityka równościowa w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Streszczenie

Niniejsza rozprawa została poświęcona problematyce dotyczące polityce równościowej w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Autorka rozprawy jako główny cel rozprawy przyjęła analizę przebiegu procesu wdrażania tejże polityki w Siłach Zbrojnych RP, ze szczególnym naciskiem na brak umiejscowienia zagadnień dotyczących polityki równościowej w dokumentach normatywnych i zastosowań rozwiązań systemowych istotnych dla udanego wdrożenia tejże polityki. Z uwagi na główny przedmiot badań oraz przyjęte w rozprawie główne kategorie badawcze, tj. bezpieczeństwo oraz płeć prowadzano rozważania w oparciu o teorię feministyczną oraz konstruktywistyczną.

W rozprawie dokonano szczegółowej analizy polityki równościowej z perspektywy organizacji międzynarodowych i krajowych oraz ich implikacji na bezpieczeństwo oraz wojskową służbę kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wdrażania strategii gender mainstreaming na poziomie ekonomicznym, politycznym, instytucjonalnym oraz społecznym w badanej organizacji. Autorka dokonała eksplikacji działalności organów ds. równego traktowania na poziomie Sił Zbrojnych RP, w tym dokonano oceny polskiego Planu działania na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 - 2021 oraz wskazano jego istotne obszary w planach działania wybranych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Analizie i ocenie poddano również ilościowy udział kobiet w strukturach sił zbrojnych w uwzględnieniem stanowisk dowódczych, kadry oficerskiej oraz udziałem kobiet w misjach poza granicami kraju. Autorka scharakteryzowała oraz poddała analizie i ocenie unormowania prawne dotyczące procesu rekrutacji, przebiegu służby i opiniowania kobiet w siłach zbrojnych wskazując na główne bariery i ograniczenia w wojskowej służbie kobiet. Uzupełnieniem tychże analiz były przeprowadzone przez autorkę badania własne.

Przeprowadzone analizy oraz badania potwierdziły, że nierówności płci w Siłach Zbrojnych RP są marginalizowane, a kobiety są wykluczone z procesów podejmowania decyzji oraz spotykają się z wieloma formami nierównego traktowania.

Summary

The present study investigates the problems of equality policy in the Polish Armed Forces. The author has focused on the analysis of the process of implementation of equality policy in the Polish Armed Forces, with particular emphasis on the failure of normative documents to address issues concerning equality policy and the failure to apply systemic solutions essential for the successful implementation of the policy. Taking into account the main research subject and main research categories adopted in the thesis, namely security and gender, the considerations have been based on feminist and constructivist theories.

The thesis provides a detailed analysis of equality policies from the perspective of international and national organizations, and the implications of those policies for women's service in the security and military forces, with a particular focus on the process of implementing gender mainstreaming strategies at the economic, political, institutional and social levels of the organisation under study. The author has explicated the activities of the bodies responsible for equal treatment within the Polish Armed Forces, and included the evaluation of the Polish Action Plan for Women, Peace and Security for 2018 - 2021 as well as the identification of its relevant areas in the action plans of selected countries of the North Atlantic Alliance. The quantitative participation of women in the armed forces has been analysed and assessed, too, taking into account command posts, officer cadres and the participation of women in missions outside the country. The author has characterised, analysed and evaluated the legal norms concerning the recruitment process, the course of service and the assessment of women in the armed forces, and pointed to the main barriers and limitations in the military service of women. These analyses have been complemented by the author's own research.

The analysis and research confirm that gender inequality in the Polish Armed Forces is marginalised, and women are excluded from decision-making processes and suffer many forms of unequal treatment.

Tytuł
Polityka równościowa w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
Twórca
Raba-Schulze Aleksandra
Promotor
dr hab. Podgórzańska Renata, prof. US
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki o polityce i administracji
Instytucja
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
polityka równościowa; Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej; bezpieczeństwo; prawa kobiet
Słowa kluczowe
equality policy; Armed Forces of the Republic of Poland; security; women's rights
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17594/aleksandra-raba-schulze
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie.
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia24 lis 2022, 08:32:28
Data mod.23 gru 2022, 08:05:24
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0