Międzygminne połączenia transportem miejskim w zespołach osadniczych poza ośrodkami wojewódzkimi w Polsce

CC BY Logo DOI

Publiczny transport zbiorowy stanowi najważniejszą usługę publiczną, a jego organizacja jest głównym przedmiotem współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych. Dotychczasowe badania w zakresie jego rozwoju w Polsce dotyczyły głównie największych miast, pomijając mniejsze ośrodki i ich zespoły. Przeprowadzona analiza ma częściowo uzupełnić tę lukę poznawczą. Celem badań było określenie zasięgu i ocena poziomu rozwoju systemów lokalnego transportu zbiorowego w zespołach osadniczych niezwiązanych z ośrodkami wojewódzkimi w Polsce. Interesująca była również odpowiedź na pytanie o zasięg współpracy międzygminnej w tym zakresie na tle wyznaczonych MOF i ZIT. Zidentyfikowano 23 zespoły osadnicze poza ośrodkami wojewódzkimi w Polsce, na terenie których transport miejski obsługiwał połączenia międzymiastowe. Transport miejski w tych zespołach obsługiwał łącznie 141 gmin, w tym 76 miast. Zamieszkiwało je łącznie 3,3 mln osób. Na ich terenie działało ogółem 28 operatorów transportu miejskiego uruchamiających 656 linii komunikacyjnych. Gminy te były w różnym stopniu pokryte siecią połączeń.

 

Collective public transport is the most important public service and its organization is the main focus of cooperation in functional urban areas. So far, research on its development in Poland concerned mainly the largest cities, excluding smaller centers and their complexes. The conducted analysis is to partially fill this cognitive gap. The aim of the research was to determine the range and assessment of the level of development of local collective transport systems in settlement complexes unrelated to voivodeship centers in Poland. The answer to the question about the scope of inter-municipal cooperation in this respect in comparison to the designated FUAs and ITIes was also interesting. The 23 settlement complexes were identified outside voivodship centers in Poland, where urban transport served intercity connections. Urban transport in these complexes was serviced by a total of 141 communes, including 76 cities. They were inhabited by a total of 3,3 million people. There were a total of 28 public transport operators operating in their area, running 656 communication lines. These communes were covered with a network of connections to a different extent.

Tytuł
Międzygminne połączenia transportem miejskim w zespołach osadniczych poza ośrodkami wojewódzkimi w Polsce
Tytuł
Inter-communal connections by municipal transport in settlement complexes outside voivodeship centers in Poland
Twórca
Bocheński Tadeusz ORCID 0000-0001-6172-7914
Słowa kluczowe
komunikacja miejska; transport miejski; lokalny transport zbiorowy; ośrodki niemetropolitalne; Polska; połączenia międzygminne
Słowa kluczowe
intercommunal connections; local public transport; municipal transport; non-metropolitan centers; Poland
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.013.16607
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, vol. 25 nr 3, s. 7–23
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia28 mar 2023, 10:21:39
Data mod.28 mar 2023, 10:21:39
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0