Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej

CC BY-NC Logo DOI

Zrównoważony rozwój to proces długotrwały, w którym następuje równoważenie trzech systemów: ekologicznego, ekonomicznego i społecznego. Specyficznym podmiotem realizującym koncepcję zrównoważonego rozwoju jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe (PGL LP), które jest przedsiębiorstwem wielofunkcyjnym, prowadzącym zrównoważoną gospodarkę leśną. Na każdym etapie realizacji zadań i celów gospodarki zrównoważonego rozwoju potrzebuje aktualnych i rzetelnych informacji generowanych przez system rachunkowości (finansowej lub zarządczej). Celem głównym opracowania jest zidentyfikowanie skutecznych narządzi rachunkowości, które będą generowały użyteczną informację na potrzeby współpracy międzysektorowej. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 1. Jaki podsystem rachunkowości dominuje w PGL LP? 2. Czy ten podsystem generuje informacje w trybie ex post na potrzeby sprawozdawcze i kontrolne, czy również ex ante na potrzeby prognozowania i planowania strategicznego? W opracowaniu wskazano cel szczegółowy: „istnieje potrzeba większego zaangażowania narzędzi rachunkowości jako źródła informacji dla różnych grup użytkowników informacji w odniesieniu do współpracy międzysektorowej”. W pracy wykorzystano następujące metody badań naukowych: analizę literatury, metody indukcji i dedukcji, analizę zjawisk i syntezę wyników, indywidualne wywiady pogłębione. Układ i treść opracowania podporządkowano realizacji założonych celów i weryfikacji postawionej tezy. 

 

Sustainable development is a long process in which three systems are balanced: ecological, economic and social. The specific subject of implementing the concept of sustainable development is the State Forests National Forest Holding, which is a multi-function enterprise. At each stage of the implementation of the tasks and objectives of management for sustainable development, the State Forests National Forest Holding needs a lot of current and accurate information. The information is being generated by the accounting system (financial or management). The main objective of the study is to identify effective accounting tools that will generate useful information for the purpose of cross-sectoral cooperation. The author has attempted to answer the following questions: 1. What accounting subsystem dominates in the State Forests? 2. Does this subsystem generate ex post information for the purposes of reporting and control, and also ex-ante information for the need of forecasting and strategic planning? The study identifies a specific objective: “need for greater involvement of accounting tools as a source of information for different groups of users in relation to the intersectoral cooperation”. During the research, the following methods were used: literature analysis, methods of induction and deduction, analysis and synthesis of phenomena results, individual in-depth interviews. The layout and content of the study was subordinated to the realization of the goals and verification of the thesis.

Tytuł
Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej
Tytuł
Financial accounting tools of state forests in the area of the information needs of public, private and non-governmental users, in the concept of sustainable forestry development
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
narzędzia rachunkowości; współpraca międzysektorowa; informacja; użytkownicy; zrównoważona gospodarka leśna; rachunkowość PG LP
Słowa kluczowe
accounting tools; cross-sectoral cooperation; information; users; sustainable forest management; State Forests accounting
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.17306/J.AFW.2015.2.13
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 2015, [r.] 14 nr 2, s. 135-147
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC CC BY-NC
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia29 mar 2023, 12:26:02
Data mod.29 mar 2023, 12:26:02
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0