Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości : wycena drzewostanów

CC BY-NC-ND Logo DOI

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustawa ta wskazuje na parametry i zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów. Praktyka wskazuje, że największy zasób LP, jakim są lasy, nie może być wyceniony wiarygodnie w myśl przepisów tej ustawy, co skutkuje nieujawnianiem w bilansie informacji o większości lasów. Jedynie grunty zakupione lub zamienione są wyceniane i wykazywane w ramach systemu rachunkowości. Celem opracowania jest przeprowadzenie rozważań natury teoretycznej nad możliwościami zastosowania wybranych parametrów i zasad wyceny nieruchomości leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów w ramach rozwiązań dopuszczonych przez krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Przyjęto następującą hipotezę: specyfika działalności LP oraz uregulowania ustawy o rachunkowości skłaniają do zmian w klasyfikowaniu nieruchomości leśnych, celem skutecznego doboru parametrów wyceny poszczególnych składników nieruchomości leśnych lub opracowania Krajowego Standardu Rachunkowości przeznaczonego dla gospodarki leśnej. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie w części dotyczącej postulatu opracowania Krajowego Standardu Rachunkowości – leśnictwo.

 

The State Forests National Forest Holding maintains its accounting records in accordance with the Accounting Act. The law prescribes the parameters and principles of valuation of individual assets and liabilities. Practice shows that forests – the greatest resource of State Forests – cannot be measured reliably in accordance with the provisions of the above-mentioned Act, which results in non-disclosure in the balance sheet of information about most of the forests. Only the land purchased or converted is measured and reported under the accounting system. The aim of the study is to carry out a theoretical consideration of the possibilities of using selected parameters and principles of forest land valuation, with a particular focus on forest in the strict sense, in the framework of national and international accounting regulations. The following hypothesis was adopted: the specificity of State Forests operations and the provisions of the Accounting Act call for changes in the classification of wooded areas so as to achieve an effective selection of parameters for valuation of individual components of woodland or to develop a National Accounting Standard dedicated to forest management. The hypothesis was verified positively in the section on the postulate to develop a National Accounting Standard – forestry.

Tytuł
Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości : wycena drzewostanów
Tytuł
The parameters and rules of forest land valuation in accounting : valuation of forest in the strict sense
Twórca
Nemś Michał
Słowa kluczowe
accounting; valuation of forest; valuation parameters; principles of valuation; leśne forest land
Słowa kluczowe
rachunkowość; wycena drzewostanów; parametry wyceny; zasady wyceny; nieruchomości
Współtwórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Szczypa Piotr
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.5604/01.3001.0011.6173
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, tom 96 (152), s. 109-121
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia4 kwi 2023, 11:10:42
Data mod.4 kwi 2023, 11:10:42
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0