Tra sacrilegium e ἀνδρομανία : il diritto giustinianeo nelle testimonianze degli storici bizantini

CC BY Logo DOI

The Roman legislator regulated various sexual attitudes, according to him, morally reprehensible: fornication, adultery, prostitution, pedophilia, sodomy and homosexuality. Republican leges, and later imperial leges, concerned the problems connected with these phenomena. The Christian Roman emperors and Byzantine emperors paid particular attention to those problems. A significant extension of sources, necessary in the analysis of the problem, are the literal sources, and among them the Byzantine historiography of the 6th–12th centuries. The author focused on the issue of homosexuality in Justinian’s law. The analysis of the problem includes Byzantine historiography (Procopius of Caesarea, John Malalas, Theophane the Confessor, Simone Logoteta, Michael the Syrian, George Kedrenos, George Hamartolos, John Zonaras).

 

Rzymski prawodawca regulował różne, jego zdaniem naganne moralnie zachowania seksualne. Ingerencja prawodawcza odnosiła się do seksualności obywateli i pozostałych członków społeczeństwa. Leges republikańskie, a potem imperialne, dotyczyły problemów związanych ze zjawiskami nierządu, cudzołóstwa, prostytucji, pedofilii, sodomii i homoseksualizmu. Znaczącym rozszerzeniem źródeł niezbędnych w analizie problemu są źródła literackie, a wśród nich historiografia bizantyńska VI–XII w. Autorka skoncentrowała się na problemie homoseksualizmu w prawie Justyniana I. W analizie problemu zostały uwzględnione dzieła kronikarzy bizantyńskich: Prokopiusza z Cezarei, Jana Malalasa, św. Teofana Wyznawcy, Szymona Logotety, Michała Syryjczyka, Grzegorza Kedrena, Grzegorza Hamartola, Jana Zonarasa.

 

Il legislatore romano regolava vari atteggiamenti sessuali, secondo lui, moralmente riprovevoli: fornicazione, adulterio, prostituzione, pedofilia, sodomia ed omosessualità. Leges repubblicane, e successivamente imperiali, riguardavano i problemi legati con questi fenomeni. Gli imperatori romani e bizantini dei tempi cristiani prestarono particolare attenzione a questi problemmi. Una significativa estensione di fonti, necessaria nell’analisi del problema, sono le fonti letterali tra l’altro la storiografia bizantina dai VI–XII sec. L’autore di questo articolo si concentra sulla questione dell’omosessualità nel diritto di Giustiniano; nell’analizi il problema prende anche in considerazione la storiografia bizantina (Procopio di Cesarea, Giovanni Malala, Teofano il Confessore, Simone Logoteta, Michele il Siro, Georgio Cedreno, Giorgio Monaco detto Amartolo, Giovanni Zonara).

Tytuł
Tra sacrilegium e ἀνδρομανία : il diritto giustinianeo nelle testimonianze degli storici bizantini
Tytuł
Pomiędzy sacrilegium i ἀνδρομανία : prawo justyniańskie w relacjach historiografów bizantyńskich
Twórca
Gajda Ewa ORCID 0000-0002-6249-8583
Słowa kluczowe
l’omosessualità; fonti storiografiche; diritto romano classico e posclassico; Codificazione Giustinianea
Słowa kluczowe
homoseksualizm; źródła historiograficzne; klasyczne i postklasyczne prawo rzymskie; Kodyfikacja Justyniana
Słowa kluczowe
homosexuality; historiographical sources; classical and post-classical Roman law; Justinian’s codification
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.17951/sil.2019.28.4.21-43
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2019, vol. 28 no. 4, s. 21-43
Język
włoski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia12 cze 2023, 11:29:46
Data mod.12 cze 2023, 11:29:46
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0