W kwestii transferów finansowych między Unią Europejską a Polską

CC BY-NC-ND Logo DOI

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest identyfikacja przychodów z Unii Europejskiej, ich dynamiki i struktury oraz rozchodów Polski na rzecz Unii, aby ustalić pozycję netto kraju oraz ich rolę w PKB Polski.

PROBLEM I  METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest ilościowa i jakościowa analiza przepływów finansowych między Unią Europejską a Polską. Badania oparto na metodzie opisowej z dynamiczną analizą zebranego materiału statystycznego pochodzącego z baz danych NBP i Ministerstwa Finansów.

PROCES WYWODU: Pracę podzielono na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono wartości transferów finansowych z Unii Europejskiej i ich dynamikę, w drugiej strukturę tych przychodów, a w trzeciej rozchody pieniężne Polski na rzecz Unii oraz pozycję netto kraju.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania dowiodły, że bilans przepływów finansowych między Unią a Polską jest od pierwszego roku członkostwa korzystny. Kraj jest bowiem beneficjentem netto coraz większych dotacji unijnych. Ich rola w PKB wykazuje również tendencję rosnącą.  

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badań winny być szeroko upowszechniane w społeczeństwie w celu przekonania nie tylko europrzeciwników do korzyści finansowych wynikających z naszego członkostwa w tej organizacji. Należy także kontynuować dalsze badania oparte jednak na danych pierwotnych pochodzących od beneficjentów na temat efektywności wykorzystania transferów unijnych.

 

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is to identify the receivables from EU, their structure and dynamics and Poland’s contributions to EU, in order to set a net position of a country and its role in Poland’s GDP.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic research problem is quantitative and qualitative analysis of the financial transfers between EU and Poland. Research is based on a descriptive method with dynamic analysis of statistical data from data bases of NBP and Ministry of Finance.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The work is divided into three parts. The first presents the value of transfers from EU and their dynamics, the second the structure of receivables from EU and the third Poland’s contributions to EU and net position.

RESEARCH RESULTS: Research conclusions show, that that balance of flow between EU and Poland is favorable for our country from the first year of membership. Poland is net beneficiary of increasing EU grants. Their role in GDP also show growing tendency.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Research findings should be widely disseminated in the society in order to convince not only euro-sceptics to financial benefits resulted from our membership in this organization. Further research should be continued based on the original data from the beneficiaries about efficiency of EU’ transfers.

Tytuł
W kwestii transferów finansowych między Unią Europejską a Polską
Twórca
Nakonieczna-Kisiel Halina ORCID 0000-0002-0022-3664
Słowa kluczowe
transfery finansowe; Polska; Unia Europejska
Słowa kluczowe
financial receivables from EU; Poland’s contributions to EU; net position of a country
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.17399/HP.2017.082310
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol 8 no 23 s. 205-218.
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 cze 2023, 14:43:06
Data mod.16 cze 2023, 14:43:06
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0