Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)

CC BY-NC-ND Logo DOI

W złożonych warunkach gospodarowania sama rachunkowość finansowa jest niewystarczająca. Pewną rolę w generowaniu informacji na potrzeby koncepcji CSR pełnią narzędzia rachunkowości zarządczej. Sektor usług komunalnych jest obecnie zdeterminowany do generowania informacji na potrzeby różnych grup interesariuszy, a informacje prezentowane przez jednostki sektora komunalnego powinny obejmować oprócz informacji finansowych także te niefinansowe. Celem niniejszego opracowania jest: 1) przedstawienie roli i znaczenia podsystemu rachunkowości zarządczej w kontekście dostarczania informacji o realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze usług komunalnych oraz 2) prezentacja wyników badań ankietowych. Metody badawcze: indukcji, dedukcji, a także obserwacja uczestnicząca. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań to: 1. System rachunkowości w sektorze usług komunalnych nie jest obecnie przystosowany do generowania informacji na potrzeby różnych grup użytkowników informacji w ramach dostarczania informacji o działaniach w sferze gospodarczej, społecznej oraz ekologicznej. 2. Jedynie 20% podmiotów sektora komunalnego (biorących udział w badaniu) wykorzystuje narzędzia rachunkowości zarządczej, część z nich w ograniczonym zakresie. 3. 50% badanych jednostek wykorzystuje podsystem rachunku kosztów, a 20% podmiotów wykorzystuje instrumenty controllingu.

 

The aim of this study is to: 1) Present the role and importance of management accounting subsystem in the context of providing information on the implementation of the concept of corporate social responsibility in the municipal services sector, and 2) Presentation of survey results. Research methods: induction, deduction, as well as participant observation. The most important conclusions from the conducted research are: 1) The accounting system in the municipal services sector is currently not adapted to generate information for the needs of various groups of users of information as part of providing information on activities in the economic, social and ecological sphere. 2) Only 20% of municipal sector entities (participating in the survey) use management accounting tools, some of them to a limited extent. 3) 50% of the surveyed units use a cost accounting subsystem, and 20% of entities use controlling instruments.

Tytuł
Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR)
Tytuł
Accounting tools in the municipal services sector and their role in the concept of corporate social responsibility
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
rachunkowość zarządcza; społeczna odpowiedzialność; usługi komunalne
Słowa kluczowe
management accounting; social responsibility; municipal services
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2018.513.31
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 513, s. 331-341
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 cze 2023, 12:48:08
Data mod.23 cze 2023, 12:48:08
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0