Zmiany w postrzeganiu przestrzeni a geopolityka we współczesnej Rosji

CC BY-NC-ND

W artykule scharakteryzowano specyficzne postrzeganie przestrzeni (terytorium) przez Rosjan oraz podjęto próbę określenia korzystnego wariantu geopolityki Rosji na początku XXI wieku. Zwrócono uwagę, jak rozumienie przestrzeni rozpowszechnione w zbiorowej świadomości wpływa na geopolitykę kraju. W przypadku Rosji może ono bowiem w pewnym stopniu utrudniać wykorzystanie przez państwo pełni własnego potencjału. Na początku XXI wieku obserwuje się próby stopniowego odchodzenia od tradycyjnych nurtów geopolitycznych w kierunku nowych rozwiązań dotyczących sfery ekonomicznej i kulturowej. Mogą one stanowić szansę na wejście na ścieżkę rozwoju. Ponadto zbiór czynników historycznych, politycznych i kulturowych sprawia, że Rosja jako kraj rozwija się nadal bardziej w kontekście przestrzeni (utrzymania rozległego terytorium), a mniej pod innymi względami, np. ekonomicznym i kulturowym. Potencjał kraju – na skutek przypisywania zbyt dużego znaczenia przestrzeni – nie jest w pełni wykorzystywany.

 

The article characterizes the specific perception of space (territory) by the Russians and attempts to define a favorable variant of Russian geopolitics in the early 21st century. Attention has been paid to how the understanding of space widespread in collective consciousness affects the geopolitics of the country. In the case of Russia it may, to some extent, make it difficult for the state to use its full potential. At the beginning of the 21st century, attempts are being made to gradually depart from the traditional geopolitical currents in the direction of new solutions in the economic and cultural spheres. They can be a chance to enter the path of development.

Tytuł
Zmiany w postrzeganiu przestrzeni a geopolityka we współczesnej Rosji
Tytuł
The impact of changes in the perception of space on geopolitics in Russia at the beginning of the 21st century
Twórca
Mazurkiewicz Bartosz
Słowa kluczowe
geopolityka; geoekonomia; Rosja
Słowa kluczowe
geopolitics; geoeconomics; Russia
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Przegląd Geopolityczny, 2017, t. 22, s. 117-127
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia6 lip 2023, 12:16:20
Data mod.6 lip 2023, 12:16:20
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0