Tax knowledge and tax perception by students at the University of Szczecin

CC BY-NC-ND Logo DOI

Cel: Celem artykułu jest zidentyfikowanie poziomu wiedzy podatkowej i postrzegania podatków przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego (US). Aby zrealizować cel, podjęto m.in. próbę zbadania źródeł pozyskiwania tej wiedzy oraz podejście badanych do unikania opodatkowania. Wskazano również na różnicę w postrzeganiu podatków między kobietami a mężczyznami studiującymi na uczelni wyższej. Metoda/podejście badawcze: Badania przeprowadzono w formie wywiadu przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza ankiety (PAPI) na próbie 927 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie kwiecień – czerwiec 2020 roku. Analiza wyników przeprowadzona została za pomocą statystyki opisowej. Według najlepszej wiedzy autora, badania w tym za- kresie są nadal mocno ograniczone, co potwierdził systematyczny przegląd literatury przeprowadzony w okresie od kwietnia do grudnia 2021 roku. Wyniki: Uzyskane wyniki badań pozwoliły na realizację przyjętego celu oraz odpowiedź na pytania postawione we wstępie. Badani studenci charakteryzowali się w większości średnim lub niskim poziomem wiedzy na temat podatków. Co trzeci badany wskazał, że w Polsce płacimy wyższe podatki niż w innych europejskich krajach. Kobiety chętniej płacą podatki, traktując to jako obowiązek (65%), podczas gdy tak samo uważa tylko 50% badanych mężczyzn. Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że zatajanie dochodów w celu płacenia niższych podatków jest wyrazem słabości systemu podatkowego. Ograniczenia/implikacje badawcze: Analiza dotyczyła tylko pewnej grupy badawczej, dlatego nie należy odnosić uzyskanych wyników na większą lub całą zbiorowość studentów. Natomiast uzyskane wyniki badań mogą stać się przyczynkiem do dalszych badań. Oryginalność/wartość: Artykuł zawiera wyniki badań pierwotnych dotyczących wiedzy podatkowej oraz postrzegania podatków wśród osób z pokolenia Z. Ponieważ badani w większości wyrazili chęć do wprowadzenia w programie studiów przedmiotów podatkowych, to daje podstawę do rozważenia wprowadzenia na wszystkich kierunkach ekonomicznych tematyki podatkowej w US. Publikacja jest jedną z nielicznych w literaturze krajowej zawierającym analizę postrzegania podatków wśród studentów uczelni wyższej.

 

Purpose: The aim of the study is to evaluate the level of tax knowledge and analyze the perception of taxes by students at the University of Szczecin. To achieve the goal, the sources of this knowledge and the respondents’ approach to tax avoidance are investigated. It also presents the differences in the perception of taxes between male and female students. Research method/approach: The research was conducted in the form of interviews using a paper questionnaire Paper & Pen Personal Interview (PAPI) on a sample of 927 students at the University of Szczecin between April and June 2020. The results were analyzed using descriptive statistics and are presented as tables and figures. To the best of the author’s knowledge, research in this area is still very limited, which was confirmed by a system-atic literature review conducted from April to December 2021. Findings: The research results made it possible to achieve the goal and answer the questions posed in the introduction. The students were mostly characterized by an average or low level of knowledge about taxes. One in three respondents indicated that Poles pay higher taxes than other European countries. Women are more willing to pay taxes, treating it as an obligation (65%), while only 50% of the surveyed men think the same. Almost half of the respondents stated that failure to report income to pay lower taxes is an expression of the weakness of the tax system. Research limitations/implications: The analysis concerned only a single research group; therefore, the results should not be applied to a larger or the entire collective. However, they may contribute to further research. Originality/value: The article contains the results of primary research on tax knowledge and how young people from generation Z perceive taxes and the concept of tax morality. Most of the respondents were interested in tax subjects being introduced into the curriculum. Therefore, the results provide a basis for considering the introduction of tax issues in all fields of economic study. The paper is one of the few in the Polish literature that contains an analysis of university students’ perceptions of taxes.

Tytuł
Tax knowledge and tax perception by students at the University of Szczecin
Twórca
Pauch Dariusz ORCID 0000-0002-0179-4784
Słowa kluczowe
tax knowledge; tax morality; tax system; university; student; education
Słowa kluczowe
wiedza podatkowa; moralność podatkowa; system podatkowy; uniwersytet; edukacja
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.5604/01.3001.0016.2910
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2023, vol. 43 no. 1, s. 121-133
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia4 sie 2023, 08:43:47
Data mod.4 sie 2023, 08:43:47
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0