Artyści współcześni nadal niewidoczni : konsekwencje braku efektywnej polityki publicznej wobec twórców sztuki w latach 2020-2021

CC BY Logo DOI

Doświadczenie związane z pandemią COVID-19 uwidoczniło m.in. braki w politykach publicznych w Polsce. Według autora artykułu do polityk publicznych można zaliczyć również działania władzy wobec artystów. W tekście zdiagnozowany został status artystów jako grupy docelowej polityki publicznej w systemie demokratycznym. Opisano proces tworzenia regulacji prawnych statusu artysty zawodowego w Polsce. Przedmiotem szczegółowej analizy stały się decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące artystów podejmowane w latach 2020­-2021. Problemy techniczne, formalne i medialne władz z dystrybucją środków pomocowych dla artystów w Polsce są wiązane z brakiem prawnej definicji artysty w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, a szerzej - w politykach publicznych. Wobec nieukończenia prac legislacyjnych dotyczących statusu artysty przed wystąpieniem 5. fali pandemii COVID-19 przewidywane jest ponowne wystąpienie problemów w zarządzaniu pomocą publiczną dla artystów w Polsce.

 

The premise of the article is that the experience of the COVID-19 pandemic, among others, will highlight the shortcomings in public policies in Poland. It is also assumed that public policies include actions of the authorities towards artists. The status of artists as a target group of public policy in a democratic system is diagnosed as well as the process of creating regulations for the status of a professional artist in Poland is described. The subject of a detailed analysis are the decisions of the Polish government regarding artists in the years 2020-2021. Technical, formal, and media problems of the authorities with the distribution of aid funds for artists in Poland are related to the lack of a law definition of an artist in the Polish social security system, and more broadly, in public policies. Due to the fact that the legislative work on the artist's status has not been completed before the 5th wave of the COVID-19 pandemic, problems in managing public aid for artists in Poland are expected to reoccur.

Tytuł
Artyści współcześni nadal niewidoczni : konsekwencje braku efektywnej polityki publicznej wobec twórców sztuki w latach 2020-2021
Twórca
Wijas Jędrzej ORCID 0000-0002-7858-219X
Słowa kluczowe
polityka kulturalna; rząd Rzeczypospolitej Polskiej; sztuka; pandemia; COVID-19
Słowa kluczowe
cultural policy; Polish government; art; pandemic
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33119/KSzPP/2022.4.3
Źródło
Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies, 2022, 4, s. 47-69
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 sie 2023, 09:14:07
Data mod.8 sie 2023, 09:14:07
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0