Skuteczność implementacji rozwiązań logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach

Streszczenie

Celem rozprawy jest opracowanie modelu skutecznej implementacji rozwiązań logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach i określenie pożądanych kierunków rozwoju polityki transportowej. Podjęto także ocenę i porównanie stosowanej w polskich aglomeracjach polityki dotyczącej przepływów osób i towarów w latach 2014-2020. Na podstawie celów sformułowano hipotezę badawczą: Wdrażane w polskich aglomeracjach działania z zakresu transportu miejskiego i prowadzonej polityki mobilności cechują się słabym skorelowaniem ze skutecznością realizacji celów logistyki miejskiej. 

Praca została podzielona na pięć rozdziałów, w tym trzy pierwsze o charakterze teoretycznym, a dwa kolejne mają charakter badawczy. W pierwszej części określono rolę miast i aglomeracji we współczesnym świecie, zdefiniowano logistykę miejską, wskazując na jej cechy i funkcje oraz przedstawiono jej kluczowe znaczenie w zarządzaniu nowoczesnymi ośrodkami miejskimi. Scharakteryzowano również aktualne kierunki rozwoju polityki aglomeracji na całym świecie w kontekście organizacji i zarządzania przepływem osób i towarów. Na podstawie przeglądu literatury dokonano klasyfikacji współczesnych rozwiązań logistyki miejskiej na trzy grupy działań: techniczno-adaptacyjne, organizacyjne i promocyjne. Scharakteryzowano akty prawne szczebla krajowego i samorządowego regulujące kwestie mobilności w miastach, przedstawiono zrealizowane i planowane do wdrożenia projekty z zakresu logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach, a na końcu dokonano analizy porównawczej działań dotyczących przepływu osób i towarów w największych ośrodkach miejskich w Polsce.

W drugiej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących porównania poziomu rozwoju największych polskich aglomeracji w zakresie wdrażanych rozwiązań transportowych i prowadzonej polityki mobilności i ich wpływu na skuteczną realizację celów logistyki miejskiej. Następnie przedstawione zostały postulaty rozwojowe logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach oraz potencjalne szanse i bariery wdrażania rozwiązań z zakresu transportu osób i towarów z uwzględnieniem charakterystyki polskich ośrodków miejskich. Konkluzją pracy jest opracowanie modelu skutecznej implementacji rozwiązań logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach na podstawie doświadczeń zagranicznych miast oraz wytycznych promowanych przez Komisję Europejską. 

 

Summary

The aim of research paper is to develop the effective model for the implementation the city logistics sollution in the largest polish aglomerations and to indicate the desired directions for the development of urban transport policy in Poland. The assessment and comparison of the policy regarding the movement of people and goods in the years 2014-2020 applied in the polish agglomerations was also undertaken. On the basis of the objectives, the research hypothesis was formulated: The measures implemented in the polish agglomerations in the field of urban transport and the implemented mobility policy are characterized by a weak correlation with the effectiveness of achieving the objectives of urban logistics.

The theoretical part of the research paper defines the role of cities and agglomerations in the modern world, defines urban logistics and characterizes the current directions of development of urban transport policy. The implemented and planned projects in the field of urban logistics in Polish agglomerations were presented, and at the end a comparative analysis of activities regarding the flow of people and goods in urban centers in Poland was made.

The second part of research paper presents the results of empirical research on the comparison of the level of development of the largest Polish agglomerations in terms of implemented transport solutions and mobility policy and their impact on the effective implementation of urban logistics goals. The postulates for the development of urban logistics in the polish agglomerations as well as potential opportunities and barriers, were presented. The conclusion of the research paper is the model of effective implementation of the city logistics solutions in the polish agglomerations based on the experience of foreign cities and the guidelines promoted by the European Commission. 

Tytuł
Skuteczność implementacji rozwiązań logistyki miejskiej w polskich aglomeracjach
Tytuł
The effectiveness of the implementation of urban logistics solutions in the Polish agglomerations
Twórca
Lewiński Mateusz
Promotor
dr hab. Drożdż Wojciech, prof. US
Promotor
dr Lewicki Wojciech (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
logistyka miejska; smart city; procesy i systemy transportowe; zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Słowa kluczowe
city logistics; transport processes and systems; sustainability management
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/16513/mateusz-lewinski
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia8 sie 2023, 13:09:30
Data mod.10 sie 2023, 08:27:13
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0