Metody pracy terapeutycznej z pacjentami z afazją

CC BY-SA Logo DOI

Artykuł podejmuje problematykę terapii pacjentów z afazją – zaburzeniem dotyczącym ekspresji i/lub recepcji mowy. We wprowadzeniu zdefiniowano pojęcie afazji oraz zaburzeń rozwoju językowego. Następnie omówiono warunki diagnozy, podkreślając wagę interdyscyplinarnej współpracy w tym procesie oraz jego znaczenie dla wyboru właściwych form oddziaływań terapeutycznych. Kolejną część artykułu stanowi omówienie metod terapii stosowanych w afazji, w tym alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), a także refleksja na temat specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do realizacji celów terapeutycznych wraz z próbą ich sformułowania.

 

The article deals with the treatment of patients with aphasia – a disorder of speech expression and/or reception. The introduction defines the concept of aphasia and language development disorders. Then, the conditions of diagnosis have been discussed, emphasizing the importance of interdisciplinary cooperation in the process and its importance for the selection of appropriate forms of therapeutic interaction. The next part of the article is a review of therapeutic methods in aphasia treat-ment with a reflection on specialist qualifications necessary to achieve therapeutic goals (as well as an attempt to formulate them), including alternative and augmentative communication methods (AAC).

Tytuł
Metody pracy terapeutycznej z pacjentami z afazją
Tytuł
Methods of therapeutic work with aphasia patients
Twórca
Chilman Agata ORCID 0000-0003-1936-5213
Słowa kluczowe
afazja; afazja rozwojowa; terapia neuropsychologiczna; zaburzenia rozwoju językowego; niepełnosprawność
Słowa kluczowe
aphasia; developmental aphasia; neuropsychological therapy; language development disorders; disability
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.19265/kp.2022.2.19.358
Źródło
Konteksty Pedagogiczne, 2022, t. 2 nr 19, s. 33-42
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 sie 2023, 11:46:10
Data mod.10 sie 2023, 11:46:10
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0