The filter bubble : how to control democracy in the information society era

CC BY-SA Logo DOI

Research Question: The research lead to answer the question: Do filter bubbles distort the electoral process in such a way that it violates the right to free elections?
Purpose: The main research objective is to show that information bubbles violate decisional privacy, which in consequence leads to a violation of the correctness of the election process.
Method: The research methodology includes a systematic review of scientific papers and studies developed by international organizations and of reports.
Results: The research shows the effects of filter bubbles on election process. Thanks to this, we can see that not all information is distributed evenly on the Internet and some of the information does not reach the recipients. The main research objective is to show that filter bubbles violate decisional privacy, which in consequence leads to a violation of the correctness of the election process. The author presents why states should regulate social media in the field of filter bubbles and what steps should be taken.
Organization: The development of the information society poses new challenges for the legislator. One of them is the problem of regulating social media and related tools - including filter bubbles. The article presents the influence of filter bubbles on the electoral process. The article reviews the current research on this problem- both empirical and doctrinal.
Society: The article deals with a socially relevant topic, which is the manipulation of the electoral process. The examples studied in the work on the cases of recent elections in the USA, Great Britain or Brazil show that the problem affects practically every corner of the world. The result of the study is to show that filter bubbles pose a threat to democracy.
Originality: The problem of filter bubbles and their impact on the electoral process is still an unexplored phenomenon. The work analyzes examples of the impact and indicates the steps that should be taken to start work on regulating this phenomenon. This research is based on the concept of social control over the social media algorithm.
Limitations / further research: The purpose of this article is to identify problems and review solutions. Research on the problem should be further established on the basis of legal and factual analysis.

 

Raziskovalno vprašanje (RQ): Kako medicinske sestre obvladajo delo z invalidnimi bolniki glede na znanja, ki jih pridobijo na formalnem in neformalnem izobraževanju?
Namen: Posebne potrebe oseb z ovirami so del človeškega življenja. Osebe z ovirami se soočajo z mnogimi preprekami in odnos do njih sodi med najpomembnejše. Zavedanje pomembnosti zdravstvene pismenosti daje zdravstvenim delavcem priložnost za podporo pacientom in njihovim družinam pri premagovanju ovir. Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko znanja za delu s pacienti s posebnimi potrebami so medicinske sestre pridobile med formalnim izobraževanjem, ugotoviti njihove potrebe po pridobivanju dodatnega znanja, ugotoviti vpliv osebnih izkušenj na njihovo stališče in odnos do pacientov s posebnimi potrebami ter ugotoviti, kakšne izkušnje imajo s svojci
pacientov s posebnimi potrebami
Metoda: Uporabljena je bila kvalitativna paradigma raziskovanja, podatke smo zbirali z anketiranjem. Podatke smo zbirali s pomočjo strukturiranega vprašalnika. Pri interpretaciji podatkov oz. besednih zapisov anketirancev smo uporabili večfazni postopek kvalitativne analize vsebine. Z analizo vsebine odgovorov anketirancev smo oblikovali tri glavne teme: (1) izkušnje z negovanjem pacientov z ovirami, (2) izkušnje s svojci pacientov z ovirami ter (3) pomembnost znanja za delo s pacienti z ovirami. Zbrane podatke smo kodirali in na koncu pripravili pojasnila ugotovitev.
Rezultati: Ugotovitve raziskave med medicinskimi sestrami kažejo na potrebo po vključitvi izobraževanja s področja posebnih potreb oseb z ovirami v izobraževalni kurikulum medicinskih sester na dodiplomskem in na podiplomskem izobraževanju. Medicinske sestre svoje znanje za delo z osebami z ovirami pridobivajo tekom delovnega procesa, pa tudi z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem. Medicinske sestre imajo osebne in profesionalne izkušnje s tega področja, pri čemer imajo tako s pacienti z ovirami kot tudi z njihovimi svojci pozitivne izkušnje.
Organizacija: Raziskava je bila osredotočena na zdravstveno pismenost medicinskih sester in pacientov z ovirami. Fokus raziskave naslavlja predvsem pomen zdravstvenih ustanov in njihove delovne sile, ki so dolžni zagotavljati varno in inkluzivno okolje za ranljive skupine (v našem primeru paciente z ovirami).
Družba: Zdravstvena nega ima dolgo in pomembno zgodovino prilagajanja spremembam v družbi in njenim zdravstvenim potrebam ter se odziva na zahteve družbe. Medicinske sestre imajo pomembno vlogo pri zdravstveni oskrbi, zato je treba potrebne spremembe začeti pri njih. Medicinske sestre imajo vpliv tako na osebni in individualni ravni kot na ravni organizacije. Pri spodbujanju zdravstvene pismenosti so najpomembnejše, saj so tiste, ki delajo najbližje pacientom in imajo vsakodnevne stike z njimi.
Izvirnost: Izvirnost prispevka se kaže v proučevanju zelo aktualne družbene problematike, ki posega v doslej premalo raziskano zdravstveno pismenost medicinskih sester in pacientov z ovirami v Sloveniji. Raziskava je prva tovrstna raziskava v Sloveniji.
Omejitve/nadaljnje raziskovanje: V raziskavi je sodelovalo premajhno število medicinskih sester. To je prva tovrstna raziskava v slovenskem prostoru, zato ni možno izvesti ustrezne primerjave z ugotovitvami drugih domačih avtorjev. Uporabljen merski instrument smo delno izdelali sami, kajti obstoječi tuji merski instrument je zastarel in neustrezen. Izvedena raziskava podaja idejo za nadaljnje delo na tem tako zelo občutljivem, a vse bolj pomembnem področju dela medicinskih sester.

Tytuł
The filter bubble : how to control democracy in the information society era
Tytuł
Filtrirni mehurček : kako nadzorovati demokracijo v dobi informacijske družbe
Twórca
Milczarek Ewa ORCID 0000-0003-0726-0959
Słowa kluczowe
information bubble; internet law; democracy; decisional privacy; social media
Słowa kluczowe
bańka informacyjna; prawo internetowe; demokracja; prywatność decyzji; media społecznościowe
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.37886/ip.2023.001
Źródło
Izzivi prihodnosti = Challenges of the Future, 2023, vol. 8 no. 1, s. 1-14
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 sie 2023, 13:54:12
Data mod.17 sie 2023, 13:54:12
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0