Cyfryzacja procesów innowacyjnych : analiza poziomów zaangażowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług w Polsce

CC BY Logo DOI

Cel – Głównym celem niniejszego artykułu jest poszerzenie rozumienia poziomu i intensywności cyfryzacji procesów innowacyjnych w usługowych MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) na podstawie badania pilotażowego przeprowadzonego pod koniec 2021 r. w Polsce.

Metoda badań – Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do modelu procesu innowacyjnego, który obejmował sześć jego ogólnych etapów. Efekty analizy podsumowują wyniki w zakresie poziomu cyfryzacji próby 350 firm reprezentujących różne sektory usług oraz przedstawiają przegląd praktyk innowacyjnych w zakresie cyfryzacji w odniesieniu do ogólnego zaangażowania w proces innowacji.

Wnioski – Wyciągnięto wnioski co do rodzaju i zakresu narzędzi cyfrowych wykorzystywanych do usprawniania poszczególnych działań objętych zarządzaniem innowacjami.

Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw sektorów usługowych opartych na autorskiej metodologii. Pokazuje, w jaki sposób cyfryzacja innowacji jest postrzegana w przedsiębiorstwach usługowych oraz jakie podstawowe różnice obserwowane są w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi sektorami.

 

Purpose – The main goal of this article is to expand the overall understanding of the level and intensity of digitization of innovation processes in service MSMEs (micro, small and medium enterprises), based on a pilot study conducted at the end of 2021 in Poland.

Research method – The analysis was performed with reference to the innovation process model, which included its six general stages. The results summarize the results on the level of digitization of a sample of 350 companies from different service sectors and provide an overview of digital innovation practices in relation to overall engagement in the innovation process.

Results – Conclusions are drawn about the type and scope of digital tools used to improve individual innovation management activities.

Originality / value / implications / recommendations – The article presents the results of research on the level of digitization of enterprises in the service sectors based on the proprietary methodology. It demonstrates how the digitalisation of innovation process is practiced in service enterprises and what basic differences are observed in this regard between particular sectors.

Tytuł
Cyfryzacja procesów innowacyjnych : analiza poziomów zaangażowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług w Polsce
Twórca
Łobacz Katarzyna ORCID 0000-0001-5038-1022
Słowa kluczowe
proces innowacji; cyfryzacja; MMŚP; usługowe MMŚP
Słowa kluczowe
innovation process; digitization; MSME; service MSMEs
Współtwórca
Tylżanowski Roman ORCID 0000-0003-3644-1935
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15290/oes.2023.01.111.07
Źródło
Optimum. Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 107-122
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia21 sie 2023, 10:06:00
Data mod.21 sie 2023, 10:06:00
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0