Paradyplomacja kulturalna na przykładzie wybranych regionów włoskich

Streszczenie

Niniejsza rozprawa została poświęcona problematyce paradyplomacji włoskich regionów i wykorzystaniu kultury w jej działaniach. Autorka jako główny cel rozprawy przyjęła analizę działań paradyplomatycznych, których centralny element stanowi kultura. W pracy scharakteryzowano różne aspekty złożonego zjawiska, jakim jest paradyplomacja.

W rozprawie dokonano analizy czterech reprezentatywnych włoskich regionów: Apulii, Emilii-Romanii, Lombardii i Sycylii. Opisane zostały wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania, podstawy formalnoprawne, zakres współpracy i jej charakter, a także kierunki rozwoju współpracy zagranicznej wybranych regionów. Przede wszystkim jednak zbadano wykorzystanie kultury regionalnej do realizacji działań paradyplomatycznych.

Autorka dokonała eksplikacji motywów działalności paradyplomatycznej jednostek subpaństwowych. Przeanalizowany został również proces regionalizacji Włoch i regionalny kontekst historyczno-kulturowy. Charakterystyce i ocenie poddano działania paradyplomacji kulturalnej włoskich regionów. 

Podstawą badań były między innymi przeprowadzone przez autorkę wywiady pogłębione z przedstawicielami regionów i pracownikami administracji regionalnej, odpowiedzialnymi za tworzenie strategii międzynarodowych i polityk kulturalnych, a także ich realizację i samą działalność paradyplomatyczną; osobami tworzącymi wieloletnie strategie rozwoju regionów; pracownikami instytucji kulturalnych powołanych przez władze regionalne.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że wykorzystanie kultury i tożsamości regionalnej w międzynarodowych działaniach paradyplomatycznych przekłada się na rozwój regionu.

Summary

This dissertation is devoted to the issue of paradiplomacy of Italian regions and the use of culture in paradiplomatic activities. The main aim of the dissertation, adopted by the author, is to analyse paradiplomatic activities, whose central element is culture. The dissertation presents various aspects of the complex phenomenon of paradiplomacy.

The dissertation analyzes four representative Italian regions (Apulia, Emilia-Romagna, Lombardy, and Sicily), and describes their internal and external conditions, formal and legal grounds, the scope of cooperation and its nature, as well as directions of development of foreign cooperation of these regions. Above all, however, the paper examines the use of regional culture for the implementation of paradiplomatic activities.

The author explains the motives behind paradiplomatic activities of sub-state units and also analyzes the process of regionalization of Italy and the historical and cultural contexts of each region. The activities of cultural paradiplomacy of Italian regions have been characterized and evaluated.

The research was based on, among others, in-depth interviews conducted by the author with representatives of the selected regions and employees of regional administration responsible for creating international strategies and cultural policies, as well as for their implementation and paradiplomatic activity itself; people creating long-term regional development strategies; employees of cultural institutions established by regional authorities.

The conducted research has confirmed that the use of culture and regional identity in international paradiplomatic activities translates into the development of the region.

Tytuł
Paradyplomacja kulturalna na przykładzie wybranych regionów włoskich
Tytuł
Cultural paradiplomacy on the example of selected Italian regions
Twórca
Łozińska Olga
Promotor
dr hab. Toszek Bartłomiej, prof. US
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
paradyplomacja; regiony włoskie; Włochy; kultura
Słowa kluczowe
paradiplomacy; Italian regions; Italy; culture
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19325/olga-lozinska
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia11 paź 2023, 13:49:59
Data mod.11 gru 2023, 14:20:19
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0