Impact of economic crises on long-term regional development in Poland

CC BY-SA Logo DOI

The existing research indicates large differences in the degree of socio-economic development at the local and regional level in Poland. The study presented in this paper identifies the trends characterising the long-term economic development of regions in Poland. The research sample consisted of all types of gminas (lowest administrative units in Poland), i.e. rural, urban-rural, urban, and cities with powiat (county) status. A classification method based on the pattern and anti-pattern of development in a dynamic perspective was applied in the analyses, which made it possible to compare the values of the synthetic measure of development over time. The data used in the study came from the Local Data Bank of Statistics Poland and covered the years 2006–2021. The aim of the research was to determine the longterm economic path of development of the different types of gminas by voivodship (highestlevel administrative unit in Poland).
The novelty of the study is not only the fact that it covers a long research period, but, more importantly, that it allows the comparison of the effects of two crises (of a different nature) on the development of gminas. The first of them resulted from the collapse of the US real estate market in 2007, and the second was caused by the outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020. A strong differentiation in terms of the level of development of the particular types of gminas was observed across voivodships, as well as a strong similarity of their development paths throughout the studied period. The results based on the dynamic measure of development also indicate that rural and urban-rural gminas were more resilient to crises than urban gminas and cities with powiat status. It also became evident that gminas were significantly more resistant to the negative effects of the pandemic than to the financial crisis.

 

Dotychczasowe badania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce wskazują, że jego stopień jest silnie zróżnicowany. W badaniu omawianym w artykule rozpoznano tendencje charakteryzujące długookresowy regionalny rozwój gospodarczy w Polsce. Próba badawcza objęła wszystkie gminy w kraju: wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu. W analizach posłużono się metodą klasyfikacyjną opartą na wzorcu i antywzorcu rozwoju w ujęciu dynamicznym, pozwalającą porównywać wartości syntetycznej miary rozwoju w czasie. Wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2006–2021. Celem badania było wyznaczenie długookresowej ścieżki rozwoju poszczególnych rodzajów gmin w podziale na województwa. Oryginalność badania polega nie tylko na wykorzystaniu danych obejmujących długi okres badawczy, lecz przede wszystkim na porównaniu efektów wpływu na rozwój gmin, jaki wywarły dwa kryzysy (o odmiennym charakterze): pierwszy – wywołany na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., drugi – spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. Zaobserwowano silne zróżnicowanie poziomu rozwoju danego typu gmin w poszczególnych województwach oraz silne podobieństwo ich ścieżek rozwoju w całym badanym okresie. Uzyskane wyniki, oparte na dynamicznej mierze rozwoju, wskazują ponadto, że gminy wiejskie i miejsko-wiejskie charakteryzowały się większą odpornością na kryzysy niż gminy miejskie i miasta na prawach powiatu. Uwidoczniła się także znacznie większa odporność gmin na negatywne skutki pandemii niż na kryzys finansowy.

Tytuł
Impact of economic crises on long-term regional development in Poland
Twórca
Batóg Barbara ORCID 0000-0001-9236-7405
Słowa kluczowe
regional development; economic crisis; COVID-19 pandemic; dynamic measure of development
Słowa kluczowe
rozwój regionalny; kryzys gospodarczy; pandemia COVID-19; dynamiczna miara rozwoju
Współtwórca
Batóg Jacek ORCID 0000-0003-1413-7692
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.59139/ws.2023.08.1
Źródło
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2023, t. 68 z. 8, s. 1-14
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 lis 2023, 14:28:03
Data mod.9 lis 2023, 14:28:03
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0