Niedopasowanie kompetencji w organizacjach o zróżnicowanej wielkości

CC BY Logo DOI

W pracy poddano analizie stopień dopasowania kompetencji w organizacjach w zależności od wielkości badanego podmiotu. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Analizy empiryczne niedopasowań kompetencyjnych koncentrują się głównie na grupie absolwentów studiów wyższych, rzadko są prowadzone w przedsiębiorstwach w kontekście dopasowań zespołu do znaczenia poszczególnych kompetencji przy zatrudnianiu. Tekst wpisuje się w powyższą lukę. Zaprezentowano w nim wybrane koncepcje teoretyczne niedopasowań kompetencji oraz wyniki badań empirycznych na grupie przedsiębiorstw różnej wielkości, które przeprowadzono w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński, a finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania pokazały, że obraz oceny zespołów pracowniczych badanych podmiotów odpowiada postrzeganiu przez respondentów znaczenia rozpatrywanych kompetencji i cech osobowych. Mediana ocen znaczenia kompetencji i cech osobowych przy zatrudnianiu i ocen potencjału istniejącego zespołu nie wskazuje na istotne różnice w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość, choć różnice takie ujawniają się już na szczeblu poszczególnych rozpatrywanych wiązek kompetencji.

 

The study analyzed the degree of matching competencies in organizations depending on the size of the examined entity. The work is theoretical and empirical. The empirical part analyzes competency mismatches focused mainly on the group of university graduates. They are rarely conducted in enterprises in the context of team matching to the importance of individual competences in employment. The text fills in this gap. It presents selected theoretical concepts of competency mismatches and the results of empirical research on a group of enterprises of various sizes, which was carried out as part of a project implemented by the University of Szczecin and financed by the Ministry of Science and Higher Education.

The research showed that the image of the assessment of the employee teams of the surveyed entities corresponds to the respondents’ perception of the importance of the competences and personal characteristics in question. The median of assessments of the importance of competences and personal characteristics when employing and assessing the potential of the existing team does not indicate significant differences in the groups of enterprises distinguished by their size, although such differences are already visible at the level of individual competency bundles under consideration.

Tytuł
Niedopasowanie kompetencji w organizacjach o zróżnicowanej wielkości
Tytuł
Mismatch of competences in organizations of various sizes
Twórca
Jarecki Wojciech ORCID 0000-0002-4463-7607
Słowa kluczowe
kompetencje; rynek pracy; rekrutacja
Słowa kluczowe
competences; labor market; recruitment
Współtwórca
Kunasz Marek ORCID 0000-0002-1577-0425
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.35765/pk.2023.410202.23
Źródło
Perspektywy Kultury, 2023, t. 41 nr 2/2, s. 389-410
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 lis 2023, 13:28:56
Data mod.17 lis 2023, 13:28:56
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0