Normatywne aspekty komunikacji inkluzywnej

CC BY-SA Logo DOI

Autorka artykułu pokazuje, z jakimi problemami musi zetknąć się uczestnik komunikacji językowej, jeśli respektuje zasady inkluzywności i chce pozostać w zgodzie z normą językową. Językowa inkluzywność dotyczy osób i grup społecznych dyskryminowanych ze względu na cechy, na które nie mają one wpływu, m.in. płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną, przynależność do mniejszości narodowej, sprawność fizyczną, kondycję psychiczną. Problemy normatywne związane z mówieniem i pisaniem o tych grupach są rozpatrywane na różnych poziomach organizacji tekstu: semantyczno-pragmatycznej, leksykalnej, fleksyjnej, składniowej.

 

The author of the article describes problems a participant in a language communication must encounter if he/she obeys the principles of inclusiveness and wishes to act in accordance with the linguistic norm. Linguistic inclusiveness refers to individuals and social groups discriminated against for features beyond their control, including sex, race, skin colour, sexual orientation, national minority membership, physical fitness, mental condition. Normative problems connected with talking and writing about these groups are considered at various levels of the text organization: semantic-pragmatic, lexical, inflectional, and syntactic.

Tytuł
Normatywne aspekty komunikacji inkluzywnej
Tytuł
Normative aspect of inclusive communication
Twórca
Kołodziejek Ewa ORCID 0000-0001-5387-1430
Słowa kluczowe
komunikacja językowa; norma językowa; inkluzywność
Słowa kluczowe
linguistic communication; linguistic norm; inclusiveness
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sj.2022.21-02
Źródło
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 2022, t. 21, s. 23-34
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Językoznawstwo; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 lis 2023, 13:50:57
Data mod.17 lis 2023, 13:50:57
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0