Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego : badania sondażowe

CC BY Logo DOI

Rozwój infrastrukturalny jest zasadniczy dla rozwoju państwa, a zwłaszcza ma istotny wpływ na transport. Podobnie infrastruktura transportowa jest kluczowym składnikiem rozwoju gospodarczego na wszystkich płaszczyznach. Sprzyja ona dobrobytowi osobistemu i wzrostowi gospodarczemu. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju usług transportowych, będąc czynnikiem determinującym wyniki z sektora transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stanu infrastruktury drogowej i sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw transportowych. W badaniach wzięło udział łącznie ponad 100 przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze usług transportowych, którzy byli obecni na rynku przez okres od roku do ponad 21 lat. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny, a jego wyniki zostały opracowane z zastosowaniem metod statystycznych, m.in. wybranych testów nieparametrycznych (U Manna– Whitneya, H Kruskala–Wallisa), oraz badania korelacji. Pozwoliło to na weryfikację opinii przedstawicieli firm co do jakości infrastruktury drogowej i jej wpływu na rozwój branży na przestrzeni lat.

 

The development infrastructure is essential to the country's development, and in particular has a significant impact on transportation. Likewise, transportation infrastructure is a key component of economic development at all levels. It promotes personal well-being and economic growth. It also plays a key role in the development of transportation services being a determinant of performance from the transportation sector. The purpose of the article is to present the impact of road infrastructure development and the economic situation on the performance of selected transportation companies. A total of more than 100 entrepreneurs operating in the transport services sector, who had been in the market for a period from one year to more than 21 years, participated in the study. A diagnostic survey was conducted and the results were developed through the use of statistical methods, including selected non-parametric tests (Mann–Whitney U, Kruskal– –Wallis H) and a correlation study. This allowed verification of the opinions of company representatives as to the quality of road infrastructure and its impact on the development of the industry over the years.

Tytuł
Ocena oddziaływania rozwoju infrastruktury drogowej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw sektora transportowego : badania sondażowe
Twórca
Wiśniewski Tomasz ORCID 0000-0002-6308-8447
Słowa kluczowe
rozwój infrastruktury drogowej; transport; badania przedsiębiorców
Słowa kluczowe
road infrastructure development; transportation; entrepreneurial research
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33226/1231-2037.2022.12.4
Źródło
Gospodarka Materiałowa & Logistyka = Material Economy and Logistics Journal, 2022, nr 12, s. 34-44
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 lis 2023, 14:31:39
Data mod.22 lis 2023, 14:31:39
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0