Zarządzanie wartością dodaną dla interesariuszy w spółkach celowych uczelni

Streszczenie

Uwzględniając, że literatura przedmiotu wskazuje na konieczność świadomego kształtowania wartości dla interesariuszy oraz niewykorzystany potencjał spółek celowych uczelni (SC) sformułowano problem badawczy: jak przebiega zarządzania wartością dodaną dla interesariuszy spółek celowych uczelni i jakie jest jego znaczenie w poprawie efektywności funkcjonowania tych spółek w uwarunkowaniach ekosystemu innowacji uczelni? 

Realizacja głównego celu dysertacji oraz weryfikacja hipotez badawczych została oparta na przeprowadzonych studiach literaturowych, badaniach dokumentów wtórnych oraz badaniach empirycznych, które składały się z badania metodą studium przypadku oraz badania metodą sondażu diagnostycznego. Studia przypadków opracowano na podstawie dwóch SC. Narzędziem wykorzystanym w badaniach jakościowych były pogłębione wywiady częściowo ustrukturyzowane w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu. Próba badawcza wywiadów miała charakter celowy (n=17) i objęła aktualnie zarządzającą kadrę SC oraz interesariuszy SC. Analiza treści transkrypcji przeprowadzonych wywiadów pozwoliła zidentyfikować determinanty kształtowania relacji z interesariuszami SC, oczekiwania poszczególnych interesariuszy oraz wartości dostarczane im przez SC, co dało podstawy do zdefiniowania miar efektywności SC. 

Badanie metodą sondażu diagnostycznego objęło kadrę zarządzającą SC (n=21, 64% odpowiedzi) zidentyfikowanych i aktywnie działających w Polsce w 2022 r. Uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami badań jakościowych oraz poddane analizie statystycznej, w ramach której wykorzystano analizę korelacji rang Spearmana i test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Wzorce teoretyczne zidentyfikowane w ramach studiów literaturowych znalazły potwierdzenie w badaniach jakościowych i ilościowych, wskazując na związek pomiędzy zarządzaniem relacjami z interesariuszami z uwzględnieniem tworzenia dla nich wartości a efektywnością działania SC, co stanowiło potwierdzenie hipotezy głównej podjętych badań. 

Efektem przeprowadzonych badań było opracowanie modelu zarządzania wartością dodaną dla interesariuszy w SC jednostek naukowych w uwarunkowaniach ekosystemu innowacji uczelni, co stanowiło o realizacji celu dysertacji. Autorka zaproponowała rekomendacje dla kadry zarządzającej SC w ramach poszczególnych obszarów kształtowania relacji z interesariuszami oraz zidentyfikowała na tej podstawie kluczowe czynniki sukcesu SC.

Summary

Taking into account that the literature on the subject indicates the need to consciously create value for stakeholders and the untapped potential of SPV, the following research problem was formulated: how is the management of added value for stakeholders of university's SPVs and what is the its importance in improving the efficiency of these entities in the conditions of the university's innovation ecosystem?

The implementation of the main objective of the dissertation and the verification of research hypotheses was based on literature studies, research of secondary documents and empirical research, which consisted of a case study study and a diagnostic survey study. The case studies were developed on the basis of two SPV. The tool used in the qualitative research were in-depth interviews, partly structured on the basis of a prepared interview scenario. The research sample of interviews was intentional (n=17) and covered the currently SPV management staff and SPV stakeholders. The analysis of the interviews made it possible to identify the determinants of shaping relations with SPV stakeholders, the expectations of individual stakeholders and the values provided to them by SPV, which provided the basis for defining SPV effectiveness measures.

The study, using the diagnostic survey method, covered SPVs management staff (n=21, 64% of the rensponses) identified and active operating in Poland in 2022. The obtained results were compared with the results of qualitative research and subjected to statistical analysis, which used Spearman's rank correlation analysis and the non-parametric Mann-Whitney U test. Theoretical patterns identified in the literature studies were confirmed in qualitative and quantitative research, indicating the relationship between managing added value for stakeholders and SPV effectiveness, which confirmed the main hypothesis of the research undertaken.

The result of the research was the development of an added value management for stakeholders model in the university's SPVs in the conditions of the university's innovation ecosystem. The author proposed recommendations for SPVs management staff within individual areas of shaping relations with SPV stakeholders and identified on this basis the key success factors of SPV.

 

Tytuł
Zarządzanie wartością dodaną dla interesariuszy w spółkach celowych uczelni
Tytuł
The management of added value for stakeholders of university's SPVs
Twórca
Szarek Malwina
Promotor
dr hab. inż. Lozano Platonoff Alberto, prof. US
Promotor
dr Pachciarek Hubert, (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
spółka celowa uczelni; ekosystem innowacji uczelni; teoria interesariuszy; wartość dodana dla interesariuszy
Słowa kluczowe
university's innovation ecosystem; university's special purpose vehicle (SPV); theory of stakeholders; added value for stakeholders
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19583/malwina-szarek
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia30 lis 2023, 07:24:41
Data mod.21 gru 2023, 09:48:43
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0