Przekraczając granice w kierunku międzynarodowych programów w szkołach podstawowych w Polsce : uczenie się z międzynarodowej perspektywy

CC BY-ND Logo DOI

Celem badań w prezentowanym artykule było opis oraz analiza założeń teoretycznych międzynarodowego programu dla szkół podstawowych the International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) oraz określenie obecności szkół międzynarodowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych realizujących międzynarodowy program IB PYP. Artykuł powstał w oparciu o kwerendę źródeł, ich selekcję i opis. W efekcie zinterpretowano fakty stanowiące przedmiot badań. Analiza materiału miała charakter jakościowy. Kwerendzie poddane zostały anglojęzyczne materiały źródłowe dotyczące ram programowych międzynarodowej edukacji IB PYP oraz inne dokumenty programowe związane m.in. z historią międzynarodowego programu IB PYP, standardami oraz wymaganiami programowymi, systemem oceniania oraz metodami nauczania. Do opracowania stanu ilości szkół realizujących program międzynarodowy IB w Polsce wykorzystano dane dostępne na stronie internetowej  IB. Na podstawie dokonanej analizy programu międzynarodowego IB PYP wskazana została struktura programu, kluczowe pojęcia, które charakteryzują omawiany program oraz określony został profil ucznia, jako podstawowy element wszystkich międzynarodowych programów IB. Ponadto, ze względu na transdyscyplinarny charakter analizowanego programu oraz teoretyczny fundament oparty o konstruktywistyczną teorię uczenia się, zauważa się potrzebę oraz możliwość włączenia koncepcji i standardów prezentowanych w IB PYP do programów kształcenia w szkołach podstawowych w Polsce.  

 

The aim of the research in the presented article was to describe and analyse the theoretical assumptions of the International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP), and to determine the presence of international schools in Poland, with particular emphasis on primary schools implementing the IB PYP. The article is based on a search for sources, their selection and description. As a result, the facts constituting the subject of the research were interpreted. The analysis of the material was qualitative in nature and it included English-language source materials on the IB PYP international education curriculum framework and other programme documents related to, among other things, the history of the IB PYP international programme, the curriculum standards and requirements, assessment system, and teaching methods. The data available on the IB website were used to determine the number of schools implementing the IB international programme in Poland. On the basis of the analysis of the IB PYP, we indicated the structure of the programme, the key concepts that characterise the programme in question, and the learner profile as the basic element of all international IB programmes. Moreover, due to the trans-disciplinary nature of the analysed programme and the theoretical foundation based on the constructivist theory of learning, the need and possibility of integrating the concepts and standards presented in the IB PYP into the curricula of primary schools in Poland is noted.

Tytuł
Przekraczając granice w kierunku międzynarodowych programów w szkołach podstawowych w Polsce : uczenie się z międzynarodowej perspektywy
Tytuł
Crossing borders towards international programmes in primary schools in Poland
Twórca
Żakowska Barbara ORCID 0000-0002-0720-8184
Słowa kluczowe
edukacyjne programy międzynarodowe; szkoły międzynarodowe; edukacja międzynarodowa; International Baccalaureate; szkoły podstawowe
Słowa kluczowe
international education programmes; international schools; international education; International Baccalaureate; primary schools
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.35765/eetp.2023.1870.08
Źródło
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2023, vol. 18 no 3 (70), pp. 109-120
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia30 lis 2023, 08:34:36
Data mod.30 lis 2023, 08:34:36
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0