Ognozja, czyli Olgi Tokarczuk teologia sekularna

CC BY-NC-ND Logo DOI

Zarówno w wykładzie noblowskim, jak i w swoich esejach Olga Tokarczuk proponuje własną koncepcję literatury, którymi elementami są projekt nazywany przez nią ognozją, koncepcja narratora czwartoosobowego (panoptykalnego) czy też rozumienie i funkcja mitu, a szerzej - wszelkiej narracji. Jak sama przyznaje, jej koncepcję można uznać za alterreligijną. Ona sama odwołuje się do natury narracji biblijnej, aby - uciekając się do analogii - opisać własną koncepcję autora i innych składowych dzieła literackiego. ; Jej koncepcję można interpretować z punktu widzenia teorii literatury, ale także teologii. Niniejszy tekst jest próbą takiej właśnie interpretacji. Autor szuka paraleli pomiędzy literaturą w rozumieniu Tokarczuk a Biblią jako tekstem objawionym i spisanym przez hagiografa. W konkluzji autor stawia tezę, że nie jest to projekt postsekularny czy quasi-religijny, ale sekularny, a de facto gnostycki, ponieważ odwołuje się do wiedzy i kompetencji niby-boskiej jako fundamentu dla konstrukcji świata przedstawionego.

 

Olga Tokarczuk proposes - both in the Nobel Prize lecture and in her essays - her concept of literature, the features of which are the project she calls ognosia, based on a four-person (panoptical) narrator, or the understanding and function of myth, and more broadly - of all narration. As she believes, her concept can be considered as alter-religious. She refers to the nature of the biblical narrative to - resorting to analogy - describe her view of an author and other components of a literary work. ; The concept may be interpreted from the point of view of literary theory but also theology. The article is an attempt at such an interpretation. Its author looks for a parallel between literature as understood by Tokarczuk and the Bible as a text revealed and written down by hagiographers. In the conclusion of the sketch, a thesis may be found that Tokarczuk's idea is not a post-secular or quasi-religious project, but secular and de facto gnostic, because it refers to the knowledge and supposedly divine competence as the foundation for the construction of the world presented.

Tytuł
Ognozja, czyli Olgi Tokarczuk teologia sekularna
Twórca
Draguła Andrzej ORCID 0000-0002-3287-3119
Słowa kluczowe
Olga Tokarczuk; Northrop Frye; literatura; biblia; mit
Słowa kluczowe
literature; bible; myth
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.34768/fp2023a4
Źródło
Filologia Polska, 2023, t. 9, s. 81-93
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki teologiczne; Dziedzina nauk teologicznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 lut 2024, 14:40:01
Data mod.8 lut 2024, 14:40:01
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0