Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym

CC BY-SA Logo DOI

W artykule zaprezentowano wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją podmio­ty szkolnictwa wyższego. Puuktem wyjścia rozważań jest odniesienie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii informacyjno­komunikacyjnych, jako głównych determinant zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodar­ce. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano zarówno ogólne tezy dotyczące trendów rozwojowych państw i społeczeństw, jak i bardziej szczegółowe zmiany odnoszące się bezpo­średnio do szkolnictwa wyższego. Druga część artykułu wskazuje na ewolucję i zmiany na ryuku technologii lCT, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-learningowych. Główna teza artyku­łu zakłada, że utrzymanie i powiększanie przewagi koukurencyjnej na ryuku usług edukacyjnych przez podmioty akademickie wymaga monitoringu i elastyczności we wdrażaniu zarówno spraw­dzonych rozwiązań technologicznych, jak i poszukiwania nowych, innowacyjnych narzędzi edu­kacyjnych, zwiększających poziom jakości, użyteczności i efektywności dystrybuowanej wiedzy.

 

The article presents the civilizational challenges for higher education. It assumes that the development of the information society, demographic changes, globalization and development of information and communications technologies, are the major determinants of changes in society and the economy. In the first part, the article describes general thesis on the development trends of countries and societies, and more detailed changes directly related to higher education. The second part of the article points to the evolution and changes in the ICT market, with particular emphasis on e-learning tools. The main argument of the article assumes that maintaining and expanding a competitive advantage in the market of educational services in higher education, requires monitoring and flexibility in the implementation of both, proven technology and new, innovative educational tools, what leads to increased level of quality, usability and efficiency of distributed knowledge. 

Tytuł
Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
Twórca
Stecyk Adam ORCID 0000-0002-4474-957X
Słowa kluczowe
usługi; technologia ICT; e-gospodarka; e-usługi; education; higher education; e-learning; ICT
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/epu.2017.126/2-41
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 1 (126) t. 2, s. 417-426
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 maj 2022, 15:34:59
Data mod.9 maj 2022, 15:34:59
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0