Skarga na czynności komornika jako podstawowy środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

CC BY-NC-ND Logo DOI

Autorka omawia jeden ze środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, wskazując na specyficzne cechy skargi na czynności komornika, adekwatne do szczególnych cech egzekucji sądowej w sprawach cywilnych. W opracowaniu omówiono problematykę zakresu zastosowania tego środka z uwzględnieniem jego relacji z innymi instrumentami stosowanymi w zakresie ochrony praw stron, uczestników i osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym. Autorka omówiła również problematykę legitymacji do złożenia skargi na czynności komornika i stawianych jej wymogów. Jednocześnie w pracy poddano szerszej analizie problematykę postępowania prowadzonego na skutek złożenia skargi na czynności komornika.

 

The Author discusses one of the means of appeal in enforcement proceedings, pointing to the specific features of a complaint against the actions of a bailiff, adequate to the specific features of court enforcement in civil cases. The study discusses the scope of application of this measure, taking into account its relationship with other instruments used to protect the rights of parties, participants and third parties in enforcement proceedings. The Author also discussed the issue of the locus standi to lodge a complaint against the actions of the bailiff and the requirements imposed on it. At the same time, the study covers a broader analysis of the issues of proceedings conducted as a result of lodging a complaint against the actions of a bailiff.

Tytuł
Skarga na czynności komornika jako podstawowy środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
Twórca
Flaga-Gieruszyńska Kinga ORCID 0000-0001-5177-4450
Słowa kluczowe
skarga na czynności komornika; postępowanie egzekucyjne
Słowa kluczowe
complaint against the actions of a bailif; enforcement proceedings
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.34768/dpia.2022.1.200
Źródło
Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, 2022, 1, s. 21-35
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 lut 2023, 13:48:21
Data mod.22 lut 2023, 13:48:21
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0