Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów

Streszczenie

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest dowodzenie w sprawach cywilnych z zakresu przewozu drogowego towarów. Istota rozważań koncentruje się wokół ustalenia, czy przepisy regulujące przewóz drogowy towarów mają wpływ na postępowanie dowodowe w omawianej kategorii spraw. Dlatego też konieczne stało się określenie, czym jest dowód w postępowaniu cywilnym i na czym polega dowodzenie, a także ustalenie charakteru norm wyrażonych w przepisach Prawa przewozowego i Konwencji CMR. Zasadnicze rozważania skoncentrowane zostały wokół ustalenia roli poszczególnych podmiotów postępowania dowodowego w omawianej kategorii spraw, przedmiotu dowodu w sprawach z zakresu przewozu drogowego towarów, zbierania materiału dowodowego w omawianej kategorii sporów oraz omówieniu prawidłowego posłużenia się przez strony procesu konkretnymi środkami dowodowymi w tych sprawach.

Rozprawa doktorska składa się z wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych oraz wniosków końcowych. Rozdział I ma charakter ogólny i dotyczy ustaleń pojęć istotnych dla tematu pracy oraz realizacji zasad postępowania cywilnego w kontekście sporów wynikłych na tle przewozu drogowego towarów. W rozdziale II przedstawiono podmioty postępowania dowodowego, uwzględniając rolę sądu w tym zakresie, a także – omawiając status i rolę uczestników procesu przewozowego, tj. przewoźnika, nadawcę i odbiorcę. Rozdział III dotyczy przedmiotu dowodu w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów. W ramach tych rozważań duży nacisk położono na ustalenie, jakie przepisy wyznaczają zakres faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wyszczególnienie tej kategorii faktów w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów. W rozdziale IV poddano szczegółowej analizie przepisy aktów prawnych, dotyczące przewozu rzeczy, które regulują problematykę zbierania materiału dowodowego. Istotne znaczenie mają tu rozważania dotyczące ciężaru dowodu, w tym odnoszące się do domniemań i dowodu prima facie, które to konstrukcje odgrywają szczególną rolę w sporach dotyczących przewozu drogowego towarów. W rozdziale V przedstawiono natomiast wybrane środki dowodowe najczęściej wykorzystywane w takich sporach. Duży nacisk położono na dowód z dokumentu, omawiając szczegółowo dokumenty wymienione wprost w przepisach regulujących przewóz drogowy towarów.

Summary

The subject of this dissertation is evidence in civil cases involving carriage of goods by road. The essence of the considerations revolves around determining whether the provisions regulating road carriage of goods have an impact on the procedure of taking evidence in the discussed category of cases. Therefore, it became necessary to define what evidence in civil proceedings is and what proof consists in, as well as to determine the nature of norms expressed in the provisions of the Transport Law and the CMR Convention. The essential considerations focused on determining the role of particular subjects of evidence proceedings in the discussed category of cases, the subject of evidence in cases related to carriage of goods by road, gathering evidence in the discussed category of disputes and discussing the proper use of particular means of evidence by the parties of a trial in these cases.


The dissertation consists of an introduction, five substantive chapters and final conclusions. Chapter I is of a general nature and concerns the establishment of concepts relevant to the topic of the dissertation and the implementation of the rules of civil procedure in the context of disputes arising from the carriage of goods by road. Chapter II presents the subjects of evidence proceedings, taking into account the role of the court in this respect, as well as - discussing the status and role of the participants in the transport process, i.e. the carrier, the shipper and the consignee. Chapter III concerns the subject of evidence in disputes concerning carriage of goods by road. Within the framework of these considerations great emphasis has been placed on determining which provisions determine the scope of facts significant for resolving a case as well as specification of this category of facts in disputes concerning carriage of goods by road. Chapter IV analyses in detail the provisions of legal acts concerning carriage of goods which regulate the issue of collecting evidence. Of crucial importance here are considerations concerning the burden of proof, including those relating to presumptions and prima facie evidence, which constructions play a special role in disputes concerning carriage of goods by road. Chapter V presents selected means of proof most frequently used in such disputes. Great emphasis is placed on documentary evidence, discussing in detail the documents referred to explicitly in the provisions governing carriage of goods by road.

Tytuł
Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów
Twórca
Wojdała Michał
Promotor
dr hab. Flaga-Gieruszyńska Kinga, prof. US
Promotor
dr }Dąbrowski Daniel (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
transport drogowy towarów; transport lądowy; dowodzenie w procesie cywilnym; dowód; dowód z dokumentu; dowód z opinii biegłego; dowód z zeznań świadków; postępowanie cywilne
Słowa kluczowe
carriage of goods by road; road transport; proof in civil proceedings; evidence; documentary evidence; expert opinion evidence; witness evidence; civil proceedings
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17212/michal-wojdala
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia18 sty 2023, 13:23:26
Data mod.16 lut 2023, 10:29:11
DostępPo zalogowaniu lub z obszaru biblioteki
Aktywnych wyświetleń0