Elementy ładu korporacyjnego a ryzyko kredytowe banków Europy Centralnej

Streszczenie

Ryzyko kredytowe podejmowane przez banki stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla kondycji systemu finansowego. W niniejszej pracy określono rolę, którą odgrywa ład korporacyjny w kształtowaniu ryzyka kredytowego. Za elementy ładu korporacyjnego, mające istotne znaczenie dla jakości portfeli kredytowych, uznano rodzaj akcjonariusza oraz płeć prezesa zarządu. 

Jako cel pracy wskazano określenie związków między rodzajem akcjonariusza oraz płcią prezesa zarządu a udziałem kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym banków. Aby zrealizować cel badawczy pracy, poddano weryfikacji trzy hipotezy główne. W celu uszczegółowienia hipotez głównych, sformułowano hipotezy pomocnicze.

Hipotezy główne, a także hipotezy pomocniczne zweryfikowano empirycznie na próbie 194 banków komercyjnych z 11 krajów Europy Centralnej, będącymi członkami Unii Europejskiej. Próba badawcza obejmowała lata 2007–2018. 

Strukturę pracy podporządkowano realizacji celu pracy. Dysertację podzielono na cztery rozdziały. 

W wyniku estymacji parametrów modeli ekonometrycznych wykazano, że banki będące własnością akcjonariusza państwowego charakteryzują się gorszą jakością należności kredytowych niż krajowe banki prywatne. Banki zagraniczne nie wykazują innego niż krajowe banki prywatne udziału kredytów zagrożonych. 

Na podstawie dalszych analiz empirycznych stwierdzono, że istotne znaczenie dla udziału kredytów zagrożonych w portfelu ma płeć prezesa zarządu. Banki, w których stanowisko prezesa zarządu piastuje kobieta odznaczają się lepszą jakością kredytów niż banki, w których funkcję prezesa zarządu pełni mężczyzna. 

W badaniach uwzględniających równocześnie rodzaj akcjonariusza oraz płeć prezesa zarządu, potwierdzono wcześniej wykazane relacje, tym samym wskazując na ich stabilność. 

Wyniki weryfikacji hipotez głównych uzupełniono o wnioski płynące z estymacji modeli dla hipotez pomocniczych. 

Podsumowując, w niniejszej pracy jednoczesnej ocenie poddano związki rodzaju akcjonariusza oraz płci prezesa zarządu z ryzykiem kredytowym banków. W wyniku przeprowadzonych analiz empirycznych wskazano ważną rolę, jaką wybrane elementy ładu korporacyjnego odgrywają w kształtowaniu jakości portfela kredytowego.

Summary

Credit risk taken by banks constitutes one of the most substantial threat to financial system condition. In this dissertation, it was decided to assess the role of corporate governance in shaping credit risk level. The elements of corporate governance being empirically examined is a shareholder type and a gender of Chief Executive Officer (CEO). 

The main goal of this dissertation is to determine the link between the shareholder type or/and the CEO gender and the share of non-performing loans. In order to achieve the research goal, three main hypotheses have been verified. To further specify the main hypotheses, additional hypotheses have been formulated. 

Main hypotheses, as well as additional hypotheses, have been econometrically verified on a sample of 194 commercial banks during years 2007-2018 from Central European countries, all of them being the members of the European Union.

The results of empirical analyses show that state-owned banks are characterised by poorer credit quality than private domestic banks. There is no statistically significant difference in the credit risk between foreign banks and private domestic banks. 

Further, the CEO gender is of significant importance for the loan quality portfolio. Banks with female CEOs display higher loan quality than banks with male CEOs. 

The analysis of both, the type of shareholder and the CEO gender, confirms the previous links between chosen elements of corporate governance and the share of non-performing loans. Thus, it indicates that the obtained results are stable.

The results attributed to the main hypotheses were expanded to include additional hypotheses.

 To sum up, this research has provided evidence on an important role played by the type of shareholder and the CEO gender in shaping the quality of the bank's loan portfolio. As a consequence, the chosen elements of corporate governance appeared to be crucial factors determining bank's credit risk aversion.

 

Tytuł
Elementy ładu korporacyjnego a ryzyko kredytowe banków Europy Centralnej
Tytuł
Corporate governance elements and credit risk of Central European banks
Twórca
Rachuba Joanna
Promotor
dr hab. Franek Sławomir, prof. US
Promotor
dr Skała Dorota (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
ryzyko kredytowe; jakość kredytów; ład korporacyjny; struktura akcjonariatu; płeć prezesa zarządu
Słowa kluczowe
credit risk; loan quality; corporate governance; shareholder structure; CEO gender
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/18086/joanna-rachuba
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia21 lut 2023, 13:44:18
Data mod.18 kwi 2023, 11:29:29
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0