Przyrodniczy charakter produkcji leśnej jako determinanta wartości poznawczej sprawozdania finansowego państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe

Streszczenie

Sprawozdanie finansowe Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (PGL LP) z uwagi na cele zrównoważonej gospodarki leśnej pełni szczególną rolę informacyjną dla wszystkich grup interesariuszy. Powinno dostarczać rzetelnych, prawidłowych, użytecznych i adekwatnych informacji. Działalność gospodarcza w leśnictwie oceniana jest zazwyczaj z perspektywy efektów produkcyjnych oraz ekonomicznych, jednak zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku w zakresie produkcji leśnej mamy do czynienia z determinującymi ją czynnikami przyrodniczymi. Rola interesariuszy sprawozdań finansowych wzrasta i nie jest dla nich obojętne, jakim kosztem leśnictwo osiąga swoje efekty oraz jak gospodaruje mieniem Skarbu Państwa stanowiącym olbrzymi majątek (ponad 340 mld zł)[1]. Przyrodniczy charakter produkcji leśnej determinuje znacząco całokształt wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych PGL LP.

Głównym celem niniejszej dysertacji uczyniono opracowanie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie zwiększenia wartości poznawczej sprawozdania finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

Wobec tak przyjętego celu rozprawy doktorskiej sformułowano hipotezę badawczą o treści: Uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych zwiększa wartość poznawczą sprawozdania finansowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

W pracy wykorzystano metody i techniki badawcze pozwalające na realizację przyjętego celu rozprawy. Dokonano analizy literatury z zakresu teorii rachunkowości, ekonomii i finansów z uwzględnieniem wymiaru przyrodniczego. Zastosowano metody indukcji, dedukcji, syntezy, zogniskowanych wywiadów indywidualnych i grupowych przeprowadzonych bezpośrednio z przedstawicielami kadry zarządzającej PGL LP, a także przeprowadzono badania ankietowe z wybranymi interesariuszami zewnętrznymi. Zrealizowany w kilku etapach proces badawczy, a także koncepcyjny charakter rozprawy pozwolił na osiągnięcie celu głównego, celów pomocniczych oraz opracowanie scenariuszy rozwiązań i zalecanych propozycji podnoszących wartość poznawczą sprawozdania finansowego PGL LP.

Na podstawie przeprowadzonego procesu badawczego uzyskano potwierdzenie hipotezy, że bez uwzględniania w sprawozdaniu finansowym PGL LP przyrodniczego charakteru produkcji leśnej, informacje przekazywane użytkownikom zawierają zbyt mało danych jakościowych oraz są niewystarczające, niekompletne i nieadekwatne do rzeczywistych warunków gospodarowania. 

[1] Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.12.2021 r., Druk nr 3103, Warszawa 16.03.2023 r., https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=E031418D2509DC50C125897C00322270, [dostęp: 16.04.2023].
 

Summary

The financial statements of the State Forests National Forest Holding (PGL LP), due to the objectives of sustainable forest management play a special informative role for all stakeholder groups. It should provide reliable, correct, useful information. Economic activity in forestry is usually assessed from the perspective of production and economic effects, but both in the first and second case, in the field of forest production, we are dealing with natural factors determining it. The natural character of forest production significantly determines the overall value presented in the financial statements of PGL LP.

The main objective of this dissertation was to develop conceptual solutions in the field of increasing the cognitive value of the financial statements of the State Forests National Forest Holding. 

In view of the purpose of the doctoral dissertation adopted in this way, a research hypothesis was formulated with the following content: Taking into account natural conditions increases the cognitive value of the financial statements of the State Forests National Forest Holding. 

The study uses analysis of the literature in the field of accounting theory, economics and finance was made, taking into account the natural dimension. Methods of induction, deduction, synthesis, focused individual and group interviews conducted directly with representatives of the management of PGL LP were used, as well as surveys with selected external stakeholders were conducted. The conceptual nature of the dissertation, allowed to achieve the main objective, auxiliary objectives and to develop scenarios of solutions and recommended proposals increasing the cognitive value of the financial statements of PGL LP.

On the basis of the conducted research process, the hypothesis was confirmed that without taking into account the natural character of forest production in the financial statements of PGL LP, the information provided to users contains is insufficient and inadequate to the actual management conditions.

Tytuł
Przyrodniczy charakter produkcji leśnej jako determinanta wartości poznawczej sprawozdania finansowego państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe
Tytuł
The natural character of forest production as a determinant of the cognitive value of the financial statements of the state forests national forest holding state forest
Twórca
Dzikowska Monika
Promotor
dr hab. Szczypa Piotr, prof. PW
Promotor
dr inż. Ociepa-Kicińska Elżbieta (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
produkcja leśna; sprawozdanie finansowe; lasy państwowe; aspekty przyrodnicze; wartość poznawcza; użyteczna informacja finansowa
Słowa kluczowe
forest production; financial statement; state forest; natural aspects; cognitive value; useful financial information
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19205/monika-dzikowska
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia19 wrz 2023, 07:41:30
Data mod.12 paź 2023, 11:24:08
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0