Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020

Streszczenie

Za cel badań przyjęto zbadanie możliwości oddziaływania na politykę gospodarczą państwa przez finansowe zaangażowania osób fizycznych i prawnych w procesy wyborcze, a następnie wskazanie czy ewentualne konsekwencje tego zjawiska znajdywały przełożenie na poziomu nierówności ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie, w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej, podjęto weryfikację następującej, głównej hipotezy badawczej:

Proces wyborczy Stanów Zjednoczonych pozwala osobom fizycznym i prawnym na finansowe wsparcie działalności politycznej, a tym samym umożliwia wykorzystanie przewagi ekonomicznej do promowania określonych koncepcji polityki gospodarczej, w konsekwencji prowadząc do pogłębienia nierówności ekonomicznych.

Wnioski, będące podstawą dla weryfikacji głównej hipotezy badawczej osiągnięto w drodze weryfikacji czterech pomocniczych hipotez badawczych, rozpatrujące następujące elementy przyjętej przestrzeni analitycznej: 1. strukturę dystrybucji agregatów dochodu i majątku; 2. udziały podatków i transferów w zagregowanych dochodzie; 3. regulacje prawne i wartości finansowania federalnych kampanii wyborczych w zakresie wydatków; 4. wartości finansowania federalnych kampanii wyborczych oraz ich struktury w zakresie źródeł. Przyjęty okres badawczy objął lata 1970-2020, co odpowiadało analizie nierówności, a także badaniom udziałów podatków i transferów w agregacie dochodu. Badania finansowania federalnych kampanii wyborczych w zakresie wydatków i źródeł objęły lata 1975-2020, co powodowane było brakiem wiarygodnych danych dla lat sprzed tego okresu.

Zbiór zastosowanych metod badawczych podzielony został na dwie grupy. Grupę ogólnych metod badawczych, to jest tych stosowanych w całości badań własnych, w ramach wszystkich lub większości z ich etapów badawczych, stanowiły metody pozyskania i opracowania danych ilościowych: przede wszystkim desk research, metoda badań dokumentów oraz narzędzia statystyki opisowe. danych ilościowych dokonano z wykorzystaniem deflatora PKB dla roku bazowego 2020. Szczegółowe metody badawcze objęły trzy grupy. Badaniom 

struktury dystrybucji posłużyły metody udziałów grup percentylowych dla struktury grup zgodnej z założeniami metodologicznym Distributional National Accounts oraz indeks Giniego. Badania finansowania federalnych kampanii wyborczych w ujęciu jakościowym zrealizowano z zastosowaniem klasycznej metody badań dokumentów. Badaniom wymiaru ilościowego finansowania kampanii posłużyły metody statystyki opisowej.

Badania dowiodły, iż zamiast ograniczać wzrost nierówności ekonomicznych, podatki i transfery nasilały koncentrację agregatów dochodu i majątku w Stanach Zjednoczonych. Przyczyny zawodności redystrybucji, powodowane zmianą politycznej koncepcji, a nie skutecznością jej egzekwowania, utożsamiono z procesem przejęcia polityki. Zbieżność beneficjentów zmian w zakresie podatków i transferów z grupą osób zapewniających większość finansowego wsparcia kandydatów, dostarczyły dowodów potwierdzających istnienie tego rodzaju wzajemnie korzystniej relacji. Uzależnienie finansowania federalnych kampanii wyborczych od środków finansowych ograniczonej grupy wyborców przyczyniało się do ukierunkowanie responsywności polityki na postulaty zamożnych obywateli. W konsekwencji powodowało to pogłębienie nierówności ekonomicznych czego źródłem były podatki i transferów.


 

Summary

The aim of the research was to examine the possibility to influence the state's economic policy through the financial involvement of physical and legal persons in election processes and then to indicate whether the possible consequences of this phenomenon found an impact on the level of economic inequalities in the United States. The research period covered the years 1970-2020. It corresponds to the analysis of economic inequality and taxes and transfers in aggregate income. The research of total campaign expenditures and their sources covered the years 1975-2020 due to a lack of reliable data for years before that period.

Two sets of research methods were employed. General methods, such as Desk Research, document analysis, and descriptive statistics, were used consistently throughout the study. Quantitative data were standardized using the 2020 GDP Deflator as a base year. Specific methods included percentile share analysis to assess distributional structures, qualitative examination of federal election campaign financing through document analysis, and descriptive statistics for quantifying campaign financing.

The findings indicated that rather than curbing economic inequality, taxes and transfers exacerbated income and wealth concentration in the United States. This was attributed not to enforcement inefficiencies but to a shift in economic policy, referred to as policy capture. The alignment of those benefiting from tax and transfer changes with major campaign funders provided evidence of a mutually beneficial relationship. Tying federal election campaign funding to a select group of donors redirected policy responsiveness towards the interests of affluent citizens. Consequently, changes in tax and transfer policies contributed to a rise in economic inequality.

 

Tytuł
Proces wyborczy a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2020
Tytuł
The electoral process and economic inequality in the United States in the years 1970-2020
Twórca
Prusinowski Michał
Promotor
dr hab. Bernata Tomasz, prof. US
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
nierówności ekonomiczne; proces wyborczy; Stany Zjednoczone; finansowanie kampanii wyborczych; nierówności dochodowe; nierówności majątkowe
Słowa kluczowe
economic inequality; electoral process; United States; campaign financing; income inequality; wealth inequality
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska dopuszczona do publicznej obrony, udostępniona na podstawie Zarządzenia nr 274/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19132/michal-prusinowski
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia22 wrz 2023, 10:00:33
Data mod.30 lis 2023, 07:31:18
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0