Zarządzanie kreatywnością pracowników w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego województwa Zachodniopomorskiego

Streszczenie

We współczesnych innowacyjnych przedsiębiorstwach bardzo ważną rolę odgrywa kreatywność. Menadżerowie poszukują obecnie pracowników, którzy są kreatywni w miejscu pracy, a także w życiu prywatnym. Określenie „jednostka kreatywna” można odnieść do osób, których działania uważane są za kreatywne. Takie osoby o wiele szybciej znajdują wyjście z sytuacji, wykazują się twórczym myśleniem, pierwsze wychodzą z inicjatywą i nie boją się publicznie dzielić swoimi spostrzeżeniami z innymi osobami. W dzisiejszych czasach kreatywność to termin bardzo popularny, używany przez media, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz w Internecie. Kreatywność stała się również obiektem zainteresowań wielu naukowców, którzy prowadzą badania w zakresie jej odnajdywania i pobudzania. Coraz powszechniej oczekuje się bycia kreatywnym we wszystkich aspektach życia oraz zwiększania poziomu kreatywności, ponieważ ludzie kreatywni mają łatwość przyswajania nowych wiadomości, umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów dnia codziennego i zawodowego oraz potrafią znajdować innowacyjne, oryginalne i przydatne rozwiązania. 

Kluczem do efektywnego wykorzystywania potencjału kreatywności pracowników w dzisiejszych czasach może być proces zarządzania kreatywnością, który będzie systemowy, świadomy i zaplanowany. W ten sposób w przedsiębiorstwach usystematyzowany zostanie aspekt kreatywności, co pozwoli wspierać rozwój kreatywności pracowników, a także niwelować jego bariery. Główny problem, jaki pojawia się na tym etapie rozważań, to weryfikacja: tego, czy przedsiębiorstwa zarządzają kreatywnością, sposobu, w jaki to robią, oraz tego, czy mają świadomość istotności tego procesu. Kluczowy zatem do zbadania i przeprowadzenia analiz pod tym kątem staje się sektor kreatywny, inaczej zwany przemysłem kreatywnym, gdyż ze swej natury tworzą go podmioty uznawane za kreatywne. Pracownicy sektora kreatywnego z założenia powinni wykazywać wysoki poziom kreatywności, tym samym zasadne jest, aby poddać badaniom sektor kreatywny, szczególnie w kontekście zarządzania kreatywnością, jak i samej kreatywności.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, podstawowym celem niniejszej dysertacji było stworzenie modelu procesu zarządzania kreatywnością pracowników w sektorze kreatywnym, który poprzez swój systemowy charakter będzie uwzględniał: w zakresie planowania – metody doboru kreatywnych jednostek, w zakresie organizowania – sposoby rozwijania kreatywności jednostek, tworzenie struktur i zespołów kreatywnych, przywództwo, empowerment, w zakresie motywowania – dobór właściwych narzędzi i metod motywacji kreatywnych jednostek, w zakresie kontroli – dobór metod i mierników oceny efektów zarządzania kreatywnością pracowników.

Summary

In modern enterprises, creativity plays a very important role. Managers are currently looking for employees who are creative in the workplace as well as in private life. The term "creative individual" can be applied to people whose activities are considered creative. Such people find a way out of the situation much faster, show creative thinking, are first to take the initiative and are not afraid to publicly share their observations with other people. Nowadays, creativity is a very popular term used by the media, enterprises, universities and on the Internet. Creativity has also become the object of interest of many scientists, who conduct research in the field of finding and stimulating it. It is increasingly common to be creative in all aspects of life and to increase the level of creativity because creative people have the ease of assimilating new information, the ability to effectively solve private and workplace problems, and they are able to find innovative, original and useful solutions. 

The key to effective use of the creative potential of employees may be the creativity management process, which will be systemic, conscious and planned. In this way, the aspect of creativity will be systematized in enterprises, which will support the development of employees' creativity and eliminate its barriers. The main problem that arises at this stage of consideration is the verification of whether enterprises manage creativity, how they do it, and whether they are aware of the importance of this process. Therefore, the creative sector, otherwise known as the creative industry, becomes crucial to research and analyze in this aspect, because by its nature it is created by entities recognized as creative. Employees of the creative sector should by definition show a high level of creativity, so it is reasonable to research the creative sector, especially in the context of creativity management, as well as creativity itself.

Considering the above considerations, the main goal of the presented dissertation was to create a model of the process of managing the creativity of employees in the creative sector, which, through its systemic nature, will take into account: in terms of planning - methods of selecting creative individuals, in terms of organizing - ways to develop the creativity of individuals, creating structures and creative teams, leadership, empowerment, in the field of motivation - selection of appropriate tools and methods of motivating creative individuals, in the field of control - selection of methods and measures for assessing the effects of employee creativity management.

Tytuł
Zarządzanie kreatywnością pracowników w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego województwa Zachodniopomorskiego
Tytuł
Managing creativity of employees in enterprises of the creative sector of the Zachodniopomorskie voivodeship
Twórca
Łabuz Artur
Promotor
dr hab. Wiśniewska Joanna, prof. US
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
kreatywność; zarządzanie; kreatywne jednostki; zarządzanie kreatywnością; sektor kreatywny; innowacje
Słowa kluczowe
creativity; management; creative individuals; creativity management; creative sector; creative industries; innovations
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19221/artur-labuz
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia3 paź 2023, 12:07:21
Data mod.30 paź 2023, 07:26:17
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0