Prawo pacjenta do prywatności w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza

Streszczenie

Tematem niniejszej pracy jest omówienie oraz przeanalizowanie zagadnień prawnych odnoszących się do prawa pacjenta do prywatności, także w aspekcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza. Należy uznać, że temat ten ma również istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów, bowiem odnosi się on do zakresu ochrony w aspekcie zmian w ustawodawstwie polskim, które wynikały z wdrożenia RODO, a pomimo upływu pięciu lat od wdrożenia tego rozporządzenia – w dalszym ciągu brak jest pogłębionych badań na temat efektywności ochrony danych osobowych pacjentów oraz jej wpływu na zapewnienie prawa do prywatności. Wskazać należy, że pacjent w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, niejednokrotnie jest narażony na naruszenie jego sfery intymnej. W tym właśnie celu, ustawodawca krajowy oraz prawodawca UE w katalogu praw, które przysługują pacjentowi wskazał prawo do prywatności, akcentując, iż jego ochrona jest jednym z fundamentów umożliwiających rzetelne przeprowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dlatego właśnie lekarz, w czasie udzielania pacjentowi świadczeń, zobowiązany jest do zachowania szczególnej dbałości w zakresie poszanowania jego intymności i godności osobistej. Podstawowym mechanizmem w tym zakresie jest ograniczenie do minimum kręgu osób, z którymi pacjent powinien mieć kontakt w trakcie procesu diagnostycznoterapeutycznego oraz niezwykle ważne z perspektywy tematu pracy przestrzeganie tajemnicy zawodowej lekarza. Należy także podkreślić, że prawo do prywatności stanowi jedno z konstytucyjnych praw każdej jednostki, co wskazuje na jego rangę, przy czym określając zakres ochrony tego prawa, koniecznym jest także uwzględnienie czynników zewnętrznych, które niekiedy stanowią wystarczające uzasadnienie do jego ograniczenia. Właśnie ta ranga jest powodem, dla którego zdecydowano się dokonać jego szczegółowej analizy. 

Summary

The subject of this doctoral thesis is the discussion and analysis of legal issues relating to the patient's right to privacy, particularly in the context of civil and professional liability proceedings against doctors. It should be acknowledged that this topic is also of significant importance in terms of the security of patients' personal data, as it relates to the scope of protection in light of changes in Polish legislation resulting from the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR). Despite five years having passed since the implementation of this regulation, there is still a lack of in-depth research on the effectiveness of the protection of patients' personal data and its impact on ensuring the right to privacy. It should be noted that patients are often exposed to violations of their intimate sphere while receiving healthcare services. To address this issue, national legislators and the EU legislature have included the right to privacy in the catalog of rights afforded to patients, emphasizing that its protection is one of the foundations enabling a reliable diagnostic and therapeutic process. Therefore, doctors are obliged to exercise particular care in respecting the patient's privacy and personal dignity when providing healthcare services. The fundamental mechanism in this regard is limiting the circle of individuals with whom the patient should have contact during the diagnostic and therapeutic process, as well as the crucial aspect for the topic of this thesis, adhering to the doctor's professional confidentiality. It should also be emphasized that the right to privacy is one of the constitutional rights of every individual, indicating its importance. However, when determining the scope of protection for this right, it is necessary to consider external factors that may sometimes justify its limitations. It is precisely because of this significance that a detailed analysis of this right has been undertaken.

Tytuł
Prawo pacjenta do prywatności w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza
Twórca
Nowicki Konrad
Promotor
dr hab. Flaga-Gieruszyńska Kinga, prof. US
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Nauk Prawnych
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
prawo cywilne; postępowanie cywilne; prawo medyczne
Słowa kluczowe
civil law; civil procedure; medical law
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska dopuszczona do publicznej obrony, udostępniona na podstawie Zarządzenia nr 274/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19018/konrad-mateusz-nowicki
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia3 paź 2023, 12:23:27
Data mod.30 lis 2023, 07:32:23
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0