Automatyzacja doradztwa finansowego z wykorzystaniem Fintechu i Robo-Advice

Streszczenie

Automatyzacja doradztwa finansowego z wykorzystaniem Fintechu i Robo-Advice to proces, implikowania nowoczesnych technologii w sektorze finansowym. Unowocześnienie tego zawodu powoduje ewoluowanie  zarówno od strony technicznej i praktycznej. 

Celem głównym pracy jest (CG) opracowanie autorskiej koncepcji automatyzacji doradztwa finansowego w formie modelu opisowo-graficznego, w tym jej uwarunkowań, elementów i implikacji. Istotna jest też próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę będzie odgrywało doradztwo finansowe w Polsce w przyszłości, gdy weźmie się pod uwagę przyszłe uwarunkowania jego rozwoju. Dopełnieniem CG stanowią dwa cele pomocnicze. 

Na potrzeby niniejszej dysertacji sformułowano hipotezę główną (HG) wzmocnione dwoma hipotezami pomocniczymi.  Według HG automatyzacja doradztwa finansowego prowadzi do zwiększenia poziomu zaufania do instytucji świadczących usługi finansowe. 

Do realizacji celów pracy i weryfikacji stawianych hipotez posłużyły badania pierwotne i wtórne Przeprowadzone badania pozytywnie zweryfikowały stawiane hipotezy i pomogły w realizacji stawianych celów. Badania pierwotne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w sektorze osób indywidualnych będących klientami doradców finansowych oraz kwestionariusza wywiadu realizowanego wśród przedstawicieli sektora doradców finansowych. Ankieta została przeprowadzona metoda CAWI, zaś wywiad CAPI. 

Efektem końcowym pracy jest opracowana koncepcja doradztwa finansowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz schemat jej wdrożenia dla przedstawicieli instytucji finansowych oraz rekomendacjami w zakresie kierunków rozwoju i ulepszania opracowanej koncepcji na bazie doświadczeń branży finansowej i Fintech. Jest to praktyczne zastosowanie opracowanej koncepcji z wytycznymi odnośnie do sposobów wdrożenia, implikacji oraz osadzenie Fintechu i Robo-Advice w realiach rynku finansowego pod kątem regulacyjnym i prawnym. Za wkład własny w rozwój dyscypliny ekonomii i finansów można m.in. uznać: 

1. Wprowadzenie własnej definicji doradztwa finansowego, Robo-Advice i Fintech.

2. Opracowanie koncepcji automatyzacji doradztwa finansowego z wykorzystaniem Fintechu i Robo-Advice.

3. Określenie poziomu wiedzy osób indywidualnych jako klientów rynku finansowego na temat Fintechu.

4. Weryfikację polskiego rynku Fintech i Robo-Advice z perspektywy jego użytkowników pod kątem poziomu zaufania i chęci korzystania.

5. Analizę przewagi Robo-Advice nad doradcą finansowym. 

 

Summary

Automation of financial advisory using Fintech and Robo-Advice is the process of incorporating modern technologies into the financial sector. Modernizing this profession results in both technical and practical evolution. The main goal of this work is to develop an original concept of automating financial advisory in the form of a descriptive-graphical model, including its determinants, components, and implications. It is also important to attempt to answer the question of what role financial advisory will play in Poland in the future, considering the future conditions of its development. The supporting objectives of the main goal are as follows.

For the purposes of this dissertation, a primary hypothesis (PH) has been formulated, reinforced by two auxiliary hypotheses. According to the PH, the automation of financial advisory leads to an increase in trust in institutions providing financial services.

To achieve the objectives of the work and verify the hypotheses, primary and secondary research was conducted. The conducted research positively verified the hypotheses and aided in achieving the set goals. Primary research was conducted using a questionnaire survey in the sector of individual clients of financial advisors and an interview questionnaire conducted among representatives of the financial advisory sector. The survey was conducted using the CAWI method, while the interview was conducted using the CAPI method.

The final outcome of the work is the development of a concept of financial advisory using modern technologies and a scheme for its implementation for representatives of financial institutions, along with recommendations for the direction of development and improvement of the developed concept based on the experiences of the financial and Fintech industry. This is a practical application of the developed concept with guidelines on implementation, implications, and embedding Fintech and Robo-Advice in the realities of the financial market from a regulatory and legal perspective.

Tytuł
Automatyzacja doradztwa finansowego z wykorzystaniem Fintechu i Robo-Advice
Tytuł
Financial advisory automation using Fintech and Robo-Advice
Twórca
Reczulski Paweł
Promotor
dr hab. Świecka Beata, prof. US
Promotor
dr Czyżycki Rafał (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
Fintech; Robo-Advice; doradztwo finansowe; doradztwo inwestycyjne; automatyzacja; finanse
Słowa kluczowe
financial advisory; investment advisory; automation; finance
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19322/pawel-reczulski
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia17 paź 2023, 11:25:35
Data mod.11 gru 2023, 14:17:27
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0