Materiały legislacyjne w procesie interpretacyjnym

CC BY-ND Logo DOI

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza dopuszczalności wykorzystywania tzw. materiałów legislacyjnych w interpretacji przepisów prawa.

PROBLEM i METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest ustalenie, czy w toku interpretacji tekstu prawnego dopuszczalne jest odstępowanie od jego literalnego brzmienia ze względu na informacje, które są zawarte w materiałach legislacyjnych. W analizie wykorzystano metodę teoretyczno-prawną uzupełnioną o metodę dogmatyczno-prawną. Istotne znaczenie odegrała analiza poglądów wyrażanych w nauce prawa.

PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „materiały legislacyjne”. Następnie analizie poddano dwie funkcje historii legislacyjnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Materiały legislacyjne nie powinny być wykorzystywane w interpretacji prawa. Po pierwsze nie można w jednoznaczny sposób rozstrzygnąć, które dokumenty uznać można za materiały legislacyjne. Po drugie nie można mówić o spójnej metodzie interpretacji materiałów legislacyjnych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W doktrynie i w orzecznictwie jest szereg zwolenników wykorzystywania materiałów legislacyjnych. Bazując jednak na doświadczeniach amerykańskich, można ten trend odwrócić poprzez wykazywanie słabości historii legislacyjnej.

 

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyze the admissibility of using the so-called legislative materials in the interpretation of law provisions.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is to determine whether, in the course of interpreting a legal text, it is permissible to deviate from its literal wording due to the information contained in the legislative materials. The analysis uses the theoretical and legal method supplemented with the dogmatic and legal method. The analysis of the views expressed in the science of law played an important role.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, an attempt was made to define the term “legislative materials”. Then, two functions of legislative history were analysed.

RESEARCH RESULTS: Legislative materials should not be used in interpreting the law. Firstly, it is not possible to decide in an unambiguous way which documents can be considered as legislative materials. Secondly, there is no consistent method of interpreting legislative materials.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: There are a number of supporters of the use of legislative materials in the doctrine and jurisprudence. However, based on the American experience, this trend can be reversed by demonstrating the weaknesses of the legislative history.

Tytuł
Materiały legislacyjne w procesie interpretacyjnym
Tytuł
Legislative materials in the interpretation process
Twórca
Dubiński Łukasz ORCID 0000-0002-9360-3892
Słowa kluczowe
materiały legislacyjne; interpretacja; prawo
Słowa kluczowe
legislative materials; interpretation; law
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.35765/hp.2461
Źródło
Horyzonty Polityki, 2023, vol. 14 no 48, pp. 59-78
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-ND CC BY-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia15 lis 2023, 10:10:55
Data mod.15 lis 2023, 10:10:55
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0