Modyfikacja prawnej konstrukcji pomocy udzielanej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców : konstatacje po upływie sześciu lat jego funkcjonowania

CC BY Logo DOI

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) utworzono w drodze ustawy w 2015 r. i powierzono jego obsługę Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Źródłami jego przychodów są obowiązkowe wpłaty dokonywane przez banki. Pomoc udzielana z FWK może polegać na okresowym wsparciu kredytobiorcy w spłacie rat kredytu mieszkaniowego lub udzieleniu jednorazowej pożyczki na spłatę zadłużenia z tego tytułu. Dotychczasowe roczne wykorzystanie zasobów FWK było bardzo niskie i nie przekroczyło 6% zgromadzonych środków. Zmiany ustawy dokonane od 1.01.2020 r. polegają na poszerzeniu podmiotowego i przedmiotowego zakresu pomocy kierowanej do kredytobiorców, a także podwyższeniu jej limitów i wydłużeniu okresu udzielania. Wprowadzono również możliwość umorzenia części udzielonej pomocy. Poddano weryfikacji hipotezę o antycypacyjnej ingerencji ustawodawcy w prawny mechanizm pomocy udzielanej kredytobiorcom z FWK. Wykazano, że dokonane zmiany w prawnej konstrukcji tej pomocy mogą być przydatne w związku z utrwalającymi się współcześnie negatywnymi zjawiskami na rynku kredytów mieszkaniowych, w szczególności związanymi z rosnącymi kosztami ich spłaty przez kredytobiorców. W podsumowaniu rozważań podkreślono prawdopodobieństwo materializowania się ryzyka utraty zdolności do terminowej spłaty kredytów, które przede wszystkim warunkuje wysoka inflacja i wzrost stóp procentowych wynikający z decyzji Rady Polityki Pieniężnej, mający wpływ na wysokość stawki WIBOR uwzględnianej w zmiennej stopie oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Tytuł
Modyfikacja prawnej konstrukcji pomocy udzielanej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców : konstatacje po upływie sześciu lat jego funkcjonowania
Tytuł
Modification of the legal structure of aid granted from the Borrowers Support Fund : findings after six years of its operation
Twórca
Ofiarski Zbigniew ORCID 0000-0003-1675-933X
Słowa kluczowe
banki; kredyt mieszkaniowy; Fundusz Wsparcia Kredytobiorców; zaległości w spłacie; pomoc finansowa
Słowa kluczowe
banks; housing loan; Borrowers Support Fund; arrears in repayment; financial assistance
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33226/0137-5490.2022.9.1
Źródło
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2022, 9 (891), s. 2-10
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia15 lis 2023, 13:04:18
Data mod.15 lis 2023, 13:04:18
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0