Model potrzeb informacyjnych imigrantów na polskim i niemieckim rynku pracy

Streszczenie

W obliczu globalizacji ruchy migracyjne pracowników stają się rzeczą naturalną, lecz niosą one za sobą potrzeby integracyjne, konieczność dokonania analizy procesów informacyjnych oraz stworzenia odpowiedniej polityki pracy. W świetle wyzwań oraz rosnącej roli migracji oraz niezagospodarowanego potencjału technologicznego widoczne są problemy dotyczące sposobów identyfikacji potrzeb informacyjnych migrantów, trudności jakie mają oni w dostępie do informacji oraz doboru narzędzi i strategii, jakie można zastosować w celu skutecznego wspierania integracji migrantów na rynku pracy. Ponadto, istotnym aspektem badań jest analiza wpływu polityk migracyjnych i rynku pracy na integrację migrantów, jak i identyfikacja, które elementy tych polityk i rynku pracy sprzyjają udanej integracji, a które mogą ją utrudniać. 

Aby móc odpowiedzieć na te wyzwania, jakie stawia współczesny rynek pracy, sformułowano główny cel pracy doktorskiej, którym jest opracowanie modelu potrzeb informacyjnych, który umożliwi gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb migrantów na polskim i niemieckim rynku pracy. W procesie realizacji celów badawczych oraz weryfikacji hipotez, zastosowano hybrydową strategię badawczą, która obejmowała analizę literatury oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wywiady pogłębione, częściowo skategoryzowane. 

Wyniki badań dotyczących zapotrzebowania informacyjnego migrantów mają istotne znaczenie dla poprawy procesów decyzyjnych, wzmocnienia integracji migrantów na rynku pracy oraz rozwijania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które umożliwią migrantom łatwiejszy dostęp do informacji i usług. Zastosowanie proponowanego w pracy modelu stanowi istotny krok w kierunku bardziej efektywnej polityki migracyjnej oraz budowania społeczeństwa, które akceptuje i promuje różnorodność. Jednocześnie ułatwi opracowanie spersonalizowanych programów i polityk, wspierających integrację migrantów na rynku pracy i efektywne wykorzystanie ich potencjału. 

Summary

In the context of globalization, the migration of workers has become a natural phenomenon, but it brings with it integration needs, the necessity of analyzing informational processes, and the development of appropriate labor policies. Faced the increasing role of migration, as well as the untapped technological potential, issues concerning the identification of informational needs of migrants, their difficulties in accessing information, and the selection of tools and strategies for effectively supporting migrant integration in the labor market are evident. Furthermore, a significant aspect is the analysis of the impact of migration policies and the labor market on migrant integration, as well as the identification of which elements of these policies and the labor market promote successful integration and which may hinder it.

To address these challenges posed by the modern labor market, the main goal of this doctoral work is to develop a model of informational needs that enables the gathering, storage, processing, and utilization of information tailored to the individual needs of migrants in the Polish and German labor markets. In the process of achieving the research goals and testing hypotheses, a hybrid research strategy was applied, which included a literature analysis and empirical research, in form of in-depth interviews, partially categorized.

The results of the research regarding the informational needs of migrants are of significant importance for improving decision-making processes, strengthening migrant integration in the labor market, and developing innovative technological solutions that facilitate migrants' easier access to information and services. The application of the proposed model in this work represents a significant step towards a more effective migration policy and the construction of a society that embraces and promotes diversity. Simultaneously, it will facilitate the development of personalized programs and policies that support migrant integration in the labor market and the effective utilization of their potential.

Tytuł
Model potrzeb informacyjnych imigrantów na polskim i niemieckim rynku pracy
Tytuł
Model of information needs of immigrants on the Polish and German labor markets
Twórca
Pilarczyk-Naprawski Anna
Promotor
dr hab. Krok Ewa, prof. US
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
migracje pracowników; model potrzeb informacyjnych; identyfikacja potrzeb informacyjnych; polski i niemiecki rynek pracy
Słowa kluczowe
worker migrations; information needs model; identification of information needs; Polish and German labor markets
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19558/anna-pilarczyk-naprawski
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia17 lis 2023, 08:43:20
Data mod.11 sty 2024, 07:26:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0