Obciążenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Streszczenie

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka rozporządzania udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ich obciążenie innymi prawami podmiotowymi. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  jest przedmiotem rozporządzenia. Przesądził o tym ustawodawca, który przewidział, że udział może być przedmiotem zbycia, a także można ustanowić zastaw lub użytkowanie na udziale. Dopuszczalność rozporządzania udziałem wymaga zatem określenia cech charakteryzujących to prawo. Samo pojęcie rozporządzania, a także pojęcie obciążania, jako jednej z postaci rozporządzenia, nie zostały zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. 

Celem badawczym pracy było ustalenie, jakie cechy charakteryzują udział, jako przedmiot rozporządzenia, w szczególności obciążenia. Poza tym, konieczne było zdefiniowanie pojęć rozporządzania i obciążania oraz określenie, jakie czynności prawne mieszczą się w pojęciu obciążania. Pozwoliło to w konsekwencji przesądzić o dopuszczalnych formach obciążenia udziału. Dalsze rozważania zostały skoncentrowane wokół skutków obciążenia udziału, w szczególności dotyczą ustalenia, jakie uprawnienia wynikające z obciążonego udziału i w jakim charakterze wykonują podmioty, na rzecz których dokonano obciążenia udziału, a jakie – pomimo istniejącego obciążenia na udziale – zachowuje wspólnik.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, które obejmują ogólne rozważania dotyczące pojęcia udziału jako prawa podmiotowego wspólnika, uprawnień i obowiązków wspólnika, pojęcia obciążania i rozporządzania, a także prawa użytkowania i zastawu jako postaci obciążenia udziału.

 

Summary

The subject matter of my thesis focuses on disposition of shares in a limited liability company by encumbering them with other subjective rights. A share in a limited liability company is a subject of disposal. It was laid down by the legislator who prescribed that a share may be transferred and that a pledge or the right of usufruct may be created on it. Therefore, admissibility of disposing of the share requires that features that specify this right be determined. The very concept of disposition and also the concept of encumbrance, as one of the forms of disposition, have not been defined in any legal act. 

The research objective in this thesis boils down to determining what features characterize a share as a subject of a disposition, encumbrance in particular. Apart from this, it was necessary to identify the terms “disposition” and “encumbrance” and to clarify what acts in law are accommodated under the latter. This allowed me, in consequence, to determine admissible forms of encumbrance of a share. Further discussion focuses on effects of encumbrance of a share, in particular on specifying what rights resulting from the encumbered share are exercised by entities for whom the share was encumbered and in what capacity, and what rights, despite the existing encumbrance on the share, are retained by the shareholder. 

The thesis comprises five chapters that cover a general discussion on the concept of a share as the shareholder’s subjective right, the rights and obligations of the shareholder, the concept of encumbrance and disposition and also the right of usufruct and pledge in the form of encumbrance on a share.

Tytuł
Obciążenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł
Encumbrance of shares in a limited liability company
Twórca
Wysocka-Orlik Maria
Promotor
dr hab. Kuniewicz Zbigniew, prof. US
Promotor
dr hab. Malinowska-Woźniak Katarzyna, (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Nauk Prawnych
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; obciążanie udziałów; użytkowanie udziałów; zastaw na udziałach
Słowa kluczowe
limited liability company; shares in a limited liability company; encumbrance of shares; usufruct of shares; pledge on shares
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19019/maria-wysocka-orlik
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia27 lis 2023, 14:14:12
Data mod.28 gru 2023, 07:58:15
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0