Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego : Cz.1

CC BY Logo DOI

Autor prowadzi rozważania na temat zjawiska pozorowania stosunku pracy z kobietą w ciąży w celu uzyskania przez nią korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych, czyniąc to z perspektywy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, a także zasad współżycia społecznego. Badania tej problematyki zostały zaprezentowane w formie dwuczęściowego artykułu. Część pierwsza została poświęcona omówieniu wątpliwości teoretyczno-prawnych wiążących się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności wzajemnej relacji przepisów art. 22 § 11 k.p., art. 65 k.c. i 83 k.c. w zw. z art. 300 k.p., a także zaprezentowaniu „istoty” pozorności, z którą mamy do czynienia w przypadku kobiet w ciąży, które we współpracy z pracodawcą chcą uzyskać świadczenia chorobowe i macierzyńskie z systemu ubezpieczeń społecznych. W części tej przedstawiono również zagadnienie motywacji, jaką z reguły kierują się strony przy symulowaniu zatrudnienia pracowniczego oraz jej roli dla ostatecznego rozstrzygnięcia, a także oceniono zasadność prezentowanego w judykaturze poglądu, iż działania stron podejrzewanych o pozorowanie zatrudnienia winny być oceniane przez pryzmat zasad współżycia społecznego, a w szczególności w świetle zakazu świadomego osiągania nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.

 

The author discusses the phenomenon of simulating an employment relationship with a pregnant woman in order to obtain benefits from the social security system, from the perspective of civil law, labor law, criminal law, and the principles of social coexistence. Research on this issue has been presented in the form of a two-part article. The first part is devoted to discussing the theoretical and legal doubts related to the currently applicable provisions of law, in particular the mutual relationship of the provisions of Art. 22 § 11 of the Labor Code, art. 65 and 83 of the Civil Code in connection with art. 300 of the Labor Code, as well as presenting the "essence" of the simulation that we deal with in the case of pregnant women who, in cooperation with the employer, want to extort sickness and maternity benefits from the social insurance system. This part also presents the issue of motivation that the parties usually follow when simulating employment and its role in the final resolution, and also assessed the legitimacy of the view presented in the judicature that the actions of parties suspected of simulating employment should be assessed through the prism of the principles of social coexistence, and in particular in the light of the prohibition of deliberately gaining unjustified benefits from the social security system at the expense of other participants in that system.

Tytuł
Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego : Cz.1
Twórca
Rylski Mikołaj
Słowa kluczowe
pozorność; wada oświadczenia woli; zasiłek macierzyński; stosunek pracy; kobieta w ciąży
Słowa kluczowe
dignity; person; employee; employer; working human being
Data
2023
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33226/0032-6186.2023.1.3
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, t. 64 nr 1, s. 12-23
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia28 lis 2023, 13:38:32
Data mod.28 lis 2023, 13:38:32
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0