Crowdsourcing jako czynnik wzrostu innowacyjności w Polsce

Streszczenie

Crowdsourcing jest istotnym narzędziem wspierającym innowacje, wzmacniającym lojalność klientów i otwierającym nowe perspektywy rozwoju dla firm. Wykorzystując zbiorową inteligencję i kreatywność społeczności, firmy mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną na dzisiejszym rynku. Procesy innowacyjne stają się otwarte, co umożliwia zastosowanie crowdsourcingu na każdym szczeblu rozwoju produktów i usług, począwszy od kreowania, poprzez ich rozwój, aż po komercjalizację. 

Wskazanie różnych form crowdsourcingu w ujęciu teoretycznym jak i w odniesieniu do praktyk przedsiębiorstw na świecie, które z powodzeniem wykorzystują to zjawisko w swoich procesach wartosciotwórczych i modelach biznesowych, jest jednią z przesłanek warunkujących szersze wykorzystanie tego zjawiska w Polsce.  

W Polsce, gdzie brakuje głębszych analiz na temat wykorzystania crowdsourcingu, zwłaszcza w kontekście mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), badanie to stanowi istotny wkład w zrozumienie i wykorzystanie tego narzędzia, jako potencjalnej alternatywy dla tradycyjnych metod innowacyjności. Jego celem było zdefiniowanie roli crowdsourcingu w polskich firmach i zrozumienie praktycznego wykorzystania tej strategii. Badanie opiera się na wielowymiarowej strategii badawczej, wykorzystującej różne techniki i metody badawcze, takie jak analiza danych, studia przypadków, badania sondażowe, analiza skupień i dogłębna analiza danych empirycznych. 

Badania ilościowe koncentrują się na specyfice polskich firm korzystających z crowdsourcingu, rodzajach i formach jego wykorzystania, poziomie innowacyjności, kosztach i korzyściach oraz zastosowaniu platform crowdsourcingowych. Badania jakościowe uwzględniają dodatkowo kluczowe obszary, w jakich polskie firmy wykorzystują crowdsourcing do budowania przewagi konkurencyjnej, opierając się na przykładach i eksperckich wywiadach. 

Wyniki badań pokazują, że crowdsourcing znajduje szerokie, jednakże jak na razie tylko powierzchowne zastosowanie w polskich MMŚP. Zaskakującym faktem jest również to, że żadne z badanych przedsiębiorstw nie posiada własnej platformy crowdsourcingowej, a tylko niewielki odsetek badanych firm korzysta z istniejących platform crowdsourcingowych. To może wynikać z braku świadomości lub obaw związanych z jakością i aspektami prawno-umownymi. Ogólnie rzecz biorąc, te wyniki wskazują na wyraźną lukę w wykorzystaniu i zrozumieniu potencjału crowdsourcingu oraz platform crowdsourcingowych przez polskie MMŚP. Luka ta obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty crowdsourcingu, dotyczące zarówno zrozumienia samego zjawiska jak i możliwości jego wdrożenia i wykorzystania platform crowdsourcingowych. 

W obliczu szerokiego zastosowania, ale niewielkiego doświadczenia polskich firm w dziedzinie crowdsourcingu, istnieje duży potencjał rozwojowy w tym zakresie na najbliższe lata. MMŚP, które są istotnym elementem struktury gospodarczej kraju, znajdują się w obliczu wyzwań związanych z rosnącą konkurencją i ciągłą potrzebą innowacji. W tym kontekście, crowdsourcing jawi się jako atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych sposobów wprowadzania innowacji, często nieosiągalnych dla tych przedsiębiorstw z uwagi na ograniczone zasoby.

Zrozumienie mechanizmów i dynamiki crowdsourcingu w kontekście polskim staje się zatem obszarem badawczym o dużym znaczeniu. Badanie to nie tylko dostarcza cennych informacji o bieżącym stanie wykorzystania crowdsourcingu w polskich firmach i jego potencjale, ale również wprowadza nowe elementy jak własna definicja crowdsourcingu, autorski podział platform i model procesu crowdsourcingu. Dzięki temu, badanie wzbogaca wiedzę naukową i stanowi cenną bazę dla dalszych badań, oferując holistyczne i dogłębne spojrzenie na to zjawisko, jego teorię i praktykę, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kontekście polskim.

 

Summary

Crowdsourcing is an important tool supporting innovation, strengthening customer loyalty and opening new development prospects for companies. By harnessing the collective intelligence and creativity of communities, companies can achieve a competitive advantage in today's marketplace. Innovation processes become open, which enables the use of crowdsourcing at every level of product and service development, from creation, through their development, to commercialization.

The presentation of various forms of crowdsourcing in theoretical terms and in relation to the practices of enterprises around the world that successfully use this phenomenon in their value-creating processes and business models is one of the conditions for wider use of this phenomenon in Poland.

In Poland, where there is a lack of deeper analyses on the use of crowdsourcing, especially in the context of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs), this study constitutes an important contribution to the understanding and use of this tool as a potential alternative to traditional innovation methods. Its goal is to define the role of crowdsourcing in Polish companies and understand the practical use of this strategy. The study is based on a multidimensional research strategy, using various research techniques and methods, such as data analysis, case studies, survey research, cluster analysis and in-depth analysis of empirical data.

The quantitative research conducted in this thesis focuses on the specificity of Polish companies using crowdsourcing, types and forms of its use, level of innovation, costs and benefits, and the use of crowdsourcing platforms. The qualitative research approach based on examples and expert interviews additionally takes into account key areas in which Polish companies use crowdsourcing to build competitive advantage.

Research results show that crowdsourcing is widely, but so far only superficially, used in Polish MSMEs. Another surprising fact is that none of the surveyed companies has its own crowdsourcing platform, and only a small percentage of the surveyed companies use existing crowdsourcing platforms. This may be due to the lack of awareness or concerns regarding quality and legal and contractual aspects. Overall, these results indicate a clear gap in the use and understanding of the potential of crowdsourcing and crowdsourcing platforms by Polish MSMEs. This gap includes theoretical and practical aspects of crowdsourcing, both regarding understanding the phenomenon itself and the possibility of its implementation and use of crowdsourcing platforms.

Given the wide use but limited experience of Polish companies in the field of crowdsourcing, there is great development potential in this area in the coming years. MSMEs, which are an important element of the country's economic structure, are facing challenges related to increasing competition and the constant need for innovation. In this context, crowdsourcing appears to be an attractive alternative to traditional methods of introducing innovations, often unattainable for these enterprises due to limited resources.

Understanding the mechanisms and dynamics of crowdsourcing in the Polish context is therefore becoming a research area of great importance. This study not only provides valuable information about the current state of use of crowdsourcing in Polish companies and its potential, but also introduces new elements such as its own definition of crowdsourcing, its own division of platforms and the model of the crowdsourcing process. Thanks to this, the study enriches scientific knowledge and constitutes a valuable basis for further research, offering a holistic and in-depth look at this phenomenon, its theory and practice, both internationally and in the Polish context.